Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Våldsbejakande extremism

Mellan 2016 och 2019 hade FOI ett regeringsuppdrag med syftet att undersöka extremistisk propaganda och hatbudskap i digitala miljöer, både avseende omfattning och innehåll.

Digital brain black and white

Shutterstock/fotographic1980

Den 2 juni 2016 gav regeringen i uppdrag till FOI att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda. Den 1 mars 2018 utökades uppdraget ytterligare. Uppdraget består av att göra kvantitativa kartläggningar och analyser av den våldsbejakande extremistiska propaganda som sprids via internet och sociala medier i Sverige. Kartläggningen ska omfatta de våldsbejakande extremistiska miljöer som finns i Sverige: högerextremism, vänsterextremism och islamistisk extremism, och deras internationella kopplingar. Inom ramen för uppdraget har ett antal rapporter och vetenskapliga publikationer publicerats. De rapporter som publiceras inom ramen för regeringsuppdraget är skrivna på ett populärvetenskapligt sätt för att kunna läsas av så många som möjligt, detta kan i vissa innebära att komplicerade begrepp förenklas.  Målet med rapporterna är att öka och tillgängliggöra kunskap om hat och våldsbejakande extremism i digitala miljöer.  Vår rapporter finns att läsa här.

Med utgångspunkt i det faktum att de allra flesta våldsbejakande grupper, individer eller organisationer befinner sig i ett större ideologiskt sammanhang, har vi genomgående valt att hålla ett brett perspektiv i samtliga våra rapporter som publiceras inom ramen för regeringsuppdraget. Därför skriver vi inte enbart om våldsbejakande digitala aktörer, utan även om sådana som är mer eller mindre närbesläktade med avseende på ideologi eller modus operandi. Detta för att kunna få en uppfattning om vilka de våldsbejakande aktörerna hämtar inspiration från.

Begrepp som hat, extremism, våldsbejakande extremism, terrorism, radikal och radikalisering är problematiska i och med att de dels saknar tydlig avgränsning och dels kan ha olika betydelser beroende på vem som använder dem och i vilket sammanhang.  Forskarna har aldrig haft som avsikt att klassificera grupper, organisationer eller individer utan enbart gjort sitt bästa för att öka kunskapen om olika digitala miljöer.  Om en organisation eller en digital miljö av något slags nämns i någon av de rapporter som FOI publicerar behöver det inte innebära att organisationen eller miljön är våldsbejakande extremistisk.


 

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2020-03-04