Kontakt

Robust radiokommunikation

Inom kunskapsområdet trådlös kommunika­tion arbetar FOI med fokus på robusthet hos olika radio­kommunikations­­­system och de krav som ställs under mycket svåra förhållanden vid kris, katastrof eller krig.

Trafikkorsning med bilar

Området omfattar teknologier i ett brett radio­spektrum­­område, från VLF (Very Low Frequency) till mikrovågor för tillämpningar inom arme-, marin- (inklusive ubåt), flyg- och satellit­kommunikation.

FOI arbetar både teoretiskt och praktiskt med kommunikation. På den praktiska sidan genomförs fältförsök och FOI har ett omfattande laboratorium där utrustningar och system kan provas. Teoretiskt genomförs analyser och simuleringar av olika delsystem och metoder.

Forskning inom området robust tele­kommunikation bedrivs bland annat inom följande områden:

I taktiska scenarion, såväl som i kris­situationer, finns ofta behov av att snabbt upprätta mobila radionät som möjliggör robust kommunikation oberoende av infra­struktur. Radionät som inte förlitar sig på befintlig infrastruktur är mer robusta i situationer då delar av nätet upphör att fungera, men kräver i gengäld att kontrollen av nätet distribueras mellan de kommunicerande noderna. En annan viktig fråga som studeras inom detta område är hur de höga kraven på robusthet mot interferens och förmåga att verka i vitt skilda terrängtyper påverkar designen av tekniska lösningar för mobila radionät.

Forskningen inom detta område fokuserar på att utvärdera och jämföra olika tekniska lösningar för högmobila, markbaserade multihopp-nätverk med fokus på smalbandiga radiosystem. En viktig tillämpning är det expertstöd som FOI bidrar med vid upp­handlingar av radiosystem för mobila radionät.

På moderna militära plattformar ökar konstant användningen av elektronisk utrustning. Därmed blir det allt viktigare att hantera utmaningarna kring den ökade nivå av elektro­magnetisk interferens som detta kan leda till.

Inom detta område arbetar FOI med nya analys­metoder för att analysera komplexa samlokaliseringssenarior mellan militära plattformar och olika typer av interferens­källor. Som en del i forskningen utvecklas datorprogram för svensk militär som används under operativa uppdrag. Resultaten går också att använda för andra kritiska trådlösa tillämpningar där stora krav på säkerhet finns, både inom samhälle och industri.

Kunskap om vågutbredning och verktyg för att kunna modellera olika typer av trådlösa kanaler är en förutsättning för att bedriva forskning inom trådlös kommunikation. Inom detta område utvecklar FOI modeller och datorprogram för beräkningar av radiovågs­utbredning. Dessa radioprogram används av svensk militär för frekvensplanering och för att bedöma inverkan på kommunikationen från andra system, till exempel vindkraftverks påverkan på radiolänkar. Analyser och beräkningar utförs för hela radiospektrumet och i ett flertal olika fysiska miljöer.

Inom navigeringsområdet arbetar FOI bland annat med frågor rörande ökad tålighet mot interferens för GNSS (Global Navigation Satellite Systems). Forskningen fokuserar på teknologier för detektion och minskning av interferenser samt störskyddsstrategier för både civila och militära GNSS-mottagare.

Positioneringssystemforskningen inriktar sig på robusta inomhuspositioneringssystem och applikationer för soldater och för räddnings­personal, fokus ligger på multisensor­lösningar och kooperativ navigation.

På området tid behandlas att många system är beroende av en korrekt och noggrann tids­angivelse från en tidsreferens någonstans i världen (UTC, coordinated universal time), av särskilt intresse är förmågan att ha en mobil gemensam tid.

Området adresserar problemet med att integrera ett stort antal olika sändare och mottagare på ett litet utrymme på komplexa armé- och marinplattformar. Fokus är på att förbättra både metod och teknologi för ökade samfunktions­egenskaper och minskad risk för egenstörning.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2023-06-02