Sök
Stäng
Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Fredsfrämjande insatser

FOI har unik kunskap inom området freds­främjande insatser. Från att under lång tid primärt ha bistått Försvars­makten och Försvars­departementet med forskning och direkstöd inom området arbetar nu FOI med flera civila och militära uppdrags­givare för att stärka Sveriges bidrag till fredsfrämjande insatser.

Kvinnlig militär i solglasögon framför afghansk pojke på röd motorcykel.

Foto: Försvarsmakten

Fredsfrämjande insatser är en del av det svenska försvarets uppgifter. Den internation­ella miljön ställer särskilda krav på vår förmåga. Säkerhet och utveckling ses nu som nära sammankopplade. De fredsfrämjande insatserna blir allt bredare till sin karaktär och vikten av samverkan mellan civila och militära aktörer är tydlig. FOI har både civil och militär expertis, vilket ger goda förutsättningar för forskning inom området.

FOI arbetar med ett brett urval av frågor och områden avseende fredsfrämjande insatser. Den enhet som arbetar inom området representerar flera olika discipliner och studerar bland annat följande områden:

  • internationella och multifunktionella insatser
  • civil-militär samverkan
  • internationella och regionala aktörers roller
  • framväxande koncept för fredsfrämjande insatser.

Enheten arbetar med såväl långsiktig forskning som direkt­stödjande verksamhet. Enhetens forskare och analytiker genomför även kontinuerligt uppföljning och utvärdering av fredsfrämjande insatser där Sverige deltar, exempelvis i Afghanistan, Somalia och på Balkan.

Uppdragsgivare och kunder är i första hand Regerings­­­kansliet, Försvarsmakten och Myndigheten för samhälls­skydd och bered­skap, MSB. FOI samverkar vidare med en lång rad partners inom området, både nationellt och internationellt.

Inom projekten arbetar ett stort antal forskare och analytiker med olika erfarenheter inom området för fredsfrämjande insatser.

Helene Lackenbauer, projektledare
Helené fokuserar på säkerhetspolitik, multifunktionella insatser, civil-militärt samverkan och humanitära frågor. Hon är särskilt intresserad av genus och säkerhet, sociologiska aspekter av säkerhet och skydd av civila i väpnad konflikt. För närvarande arbetar hon med frågor som rör fredsfrämjande insatser och genus i militära operationer. Helené Lackenbauer har i mer än ett decennium tjänstgjort med humanitära organisationer och militära operationer i väpnade konflikter och humanitära katastrofer, t.ex. som politisk rådgivare i Afghanistan och en politisk rådgivare med Röda Korset. Hon har en master i religionsvetenskap från Lunds universitet och diplom i genusstudier från USA. 

Pär Eriksson, Forskningsledare
Pär är analytiker och arbetar med metoder för erfarenhetshantering (Lessons Learned), analyser av militära fredsfrämjande insatser, utveckling av civil-militär samverkan samt studier av säkerhetssektorreform (SSR) och kapacitetsbyggande insatser.

Jan Frelin, Förste analytiker
Jan är operationsanalytiker och arbetar främst med stöd till beslutsfattare i Försvarsmakten, med inriktning på stöd till Försvarsmaktens fredsfrämjande insatser. Jan har bland annat lett en utvärdering av Försvarsmaktens bidrag till Afghanistan, stött NBG, och leder för närvarande två projekt för metodutveckling samt arbetet med Försvarsmakten handbok i Erfarenhetshantering.

Karolina Gasinska, Analytiker
Karolina är statsvetare och arbetar med risk- och sårbarhetsanalyser, projektutvärderingar, genusfrågor och samspelet mellan säkerhetspolitik och informationssamhället. Karolina har en master i "Politik och internationella studier” från Uppsala universitet och har även studerat vid Institut d'études politiques de Paris och Fudan universitetet i Shanghai.

Jenny Marklund, Analytiker
Jenny arbetar som Operationsanalytiker på Försvarsmakten med erfarenhetshantering från insatser. Hon är främst inriktad på metodstöd men deltar även aktivt i olika erfarenhetsstudier. Jenny har tidigare varit projektledare för flera forskningsprojekt, bl.a. ett som fokuserade på ledning i multifunktionella insatser. Hon har även deltagit i olika internationella forskningsgrupper. Jenny har en fil kand i Kognitionsvetenskap.

Johan Norberg, Förste forskare
Johan arbetar med utvärdering av fredsfrämjande insatser och afrikanska säkerhetsfrågor. På FOI följer han även Rysslands militära utveckling. Han har tidgare arbetat på UD och i Riksdagen samt tjänstgjort i fredsoperationer i Bosnien-Hercegovina, Georgien och Mellanöstern

Kontakt
Till startsidan, foi.se

FOI forskar för en säkrare värld.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier.
Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.