Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Fredsfrämjande insatser

FOI har unik kunskap inom området freds­främjande insatser. Från att under lång tid primärt ha bistått Försvars­makten och Försvars­departementet med forskning och direkstöd inom området arbetar nu FOI med flera civila och militära uppdrags­givare för att stärka Sveriges bidrag till fredsfrämjande insatser.

Kvinnlig militär i solglasögon framför afghansk pojke på röd motorcykel.

Foto: Försvarsmakten

Fredsfrämjande insatser är en del av det svenska försvarets uppgifter. Den internation­ella miljön ställer särskilda krav på vår förmåga. Säkerhet och utveckling ses nu som nära sammankopplade. De fredsfrämjande insatserna blir allt bredare till sin karaktär och vikten av samverkan mellan civila och militära aktörer är tydlig. FOI har både civil och militär expertis, vilket ger goda förutsättningar för forskning inom området.

FOI arbetar med ett brett urval av frågor och områden avseende fredsfrämjande insatser. Den enhet som arbetar inom området representerar flera olika discipliner och studerar bland annat följande områden:

  • internationella och multifunktionella insatser
  • civil-militär samverkan
  • internationella och regionala aktörers roller
  • framväxande koncept för fredsfrämjande insatser.

Uppdragsgivare och kunder är i första hand Regerings­­­kansliet, Försvarsmakten och Myndigheten för samhälls­skydd och bered­skap, MSB. FOI samverkar vidare med en lång rad partners inom området, både nationellt och internationellt.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2019-09-02