Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Om samverkans­plattformen

FOI driver Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen för att säkerställa tillvaratagande av utvecklings­möjlig­heterna i EU:s ram­program Horisont 2020 för svensk samhälls­säkerhet och kris­bered­skap. Projektet finansieras av MSB. Basen är FOI:s erfarenheter från medverkan i över 150 EU-finansierade projekt. Utvecklingen av platt­formen sker av FOI i dialog med både MSB, och VINNOVA, som arbetar med att stödja och stimulera olika aktörers deltagande i EU.

H2020

Ett viktigt syfte med plattformen är att samla de svenska aktörernas behov och verka för att de beaktas när ansök­ningar formuleras. Vi välkomnar därför alla svenska krisbered­skaps­aktörer att medverka i platt­formen. Anmäl ditt intresse att delta så kan vi hjälpa till med lotsning till kunskaper från redan genom­förda projekt, med stöd för att matcha utveck­lings­­behov till möjliga s.k. utlysningstopics, och med mötes­platser för aktörer, både de med liknande utvecklingsbehov och de som vill formulera ansökningar.

Tidplanen styrs av EU:s årligen återkommande utlysningar av medel inom samhälls­utmaningen Säkra samhällen.

 Inom EU:s program för Säkra samhällen finns följande delområden:

 • Protecting the infrastructure of Europe and the people in the European smart cities. Här återfinns frågor som rör skydd mot, och upptäckt, och hantering av såväl fysiska som cyberhot mot kritisk infrastruktur i Europa samt hur smarta och säkra städer kan byggas.
 • Disaster- Resilient Societies - safeguarding and securing society, including adapting to climate change. Här återfinns frågor om krisberedskap, resiliens, räddningstjänst, klimat­anpassnings­åtgärder, lägesbild, skydd av kritisk infrastruktur samt inter­operabilitet och samverkan.
 • Fight against Crime and Terrorism. Här återfinns forensik och utveckling av t.ex. polisiär verk­samhet, utveckling av nya metoder för att förhindra och lagföra cyber­brottslighet, säker identitets­hantering samt förståelse för mekanismer kring social oro och radikalisering.
 • Border and External Security. Här återfinns frågor rörande gräns­övervakning, sjöräddning, åtgärder mot smuggling, effektiva gränskontroller, säkra och effektiva logistik- och transport­flöden, informations­system och katastrofhjälp.
 • Digital Security. Här återfinns informations- och cybersäkerhet, skydd av kritisk infra­struktur, integritetsfrågor, säkerhet i e-tjänster, och ekonomisk säkerhet.

Plattformens övergripande syfte är att långsiktigt bidra till en stärkt svensk kris­beredskaps­förmåga genom att underlätta för svenska krisberedskap­saktörer att delta i och ta del av resultat från EU:s ramprogram. Plattformen ska utgöra ett forum för dialog om behov och bidra till utvecklings­möjligheter och kunskaps­försörjning samt ge stöd i att använda EU-systemet för finans­iering av verksamhetsutveckling. 

Projektet bidrar långsiktigt till att stärka civilt försvar och krisberedskaps­förmåga i Sverige genom att underlätta för svenska krisbered­skapsaktörer att delta i och ta del av resultat från EU:s forskningsprogram.

Projektet ska verka för dialog om behov, bidra till utvecklings­möjligheter och kunskaps­försörjning i Sverige samt förbättra förut­sättningarna att använda EU-systemet för att bidra till förmågeutveckling.

Projektet ska även verka för att svenska krisbered­skaps­aktörer ska få möjlighet att påverka inriktningen av EU:s forsknings­program. Detta säkerställer att forsknings­programmen arbetar med frågor som är relevanta ur ett nationellt perspektiv.

Projektet syftar till att uppnå följande effekter:

 • Projektets arbete bidrar till stärkt krisberedskap i Sverige
 • Kunskap från EU-projekt bidrar till utveckling av krisberedskap och civilt försvar i Sverige
 • Svenska behov inom krisbered­skap och civilt försvar påverkar inriktningen på verksamheten i EU-finansierad forskning och förmågeutveckling
 • Svenska aktörer inom krisbered­skap och civilt försvar deltar aktivt i EU-finansierade projekt
 • Ett strukturerat användande av resultat från EU-finansierade projekt sker

Det övergripande målet för projektet är att säkerställa tillvaratagande av utvecklings­möjligheterna i EU-finansierad verksamhet för att utveckla civilt försvar och krisberedskaps­förmåga i Sverige. Projektet har följande delmål:

 • Svenska behov speglas i projekt­ansökningar till EU
 • Svenska krisberedskapsaktörer deltar i projektansökningar
 • Demonstrationer och tester genomförs i Sverige så att de scenarier som utvärderas är av relevans för svenska förhåll­anden, samt att svenska aktörer kan delta och samla erfarenheter
 • Anpassade resultatspridningsaktiviteter genomförs i Sverige i syfte att nyttiggöra framtagen kunskap, resultat och innovation
 • Utvalda resultat omsätts i verk­samhets­utveckling tillsammans med relevanta krisbered­skaps­aktörer

Projektet ska bygga på de identifierade framgångs­faktorerna och ska vidare­utveckla det systematiska arbetssättet som projektet Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen lade grund till.

Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Senast uppdaterad: 2019-04-15