Sök
Stäng
Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Om samverkans­plattformen

FOI driver Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen för att säkerställa tillvaratagande av utvecklings­möjlig­heterna i EU:s ram­program Horisont 2020 för svensk samhälls­säkerhet och kris­bered­skap. Projektet finansieras av MSB. Basen är FOI:s erfarenheter från medverkan i över 150 EU-finansierade projekt. Utvecklingen av platt­formen sker av FOI i dialog med både MSB, och VINNOVA, som arbetar med att stödja och stimulera olika aktörers deltagande i EU.

H2020

Ett viktigt syfte med plattformen är att samla de svenska aktörernas behov och verka för att de beaktas när ansök­ningar formuleras. Vi välkomnar därför alla svenska krisbered­skaps­aktörer att medverka i platt­formen. Anmäl ditt intresse att delta så kan vi hjälpa till med lotsning till kunskaper från redan genom­förda projekt, med stöd för att matcha utveck­lings­­behov till möjliga s.k. utlysningstopics, och med mötes­platser för aktörer, både de med liknande utvecklingsbehov och de som vill formulera ansökningar.

Tidplanen styrs av EU:s årligen återkommande utlysningar av medel inom samhälls­utmaningen Säkra samhällen.

 Inom EU:s program för Säkra samhällen finns följande delområden:

 • Disaster Resilient Societies - safeguarding and securing society, including adapting to climate change. Här återfinns frågor om krisberedskap, resiliens, räddningstjänst, klimat­anpassnings­åtgärder, lägesbild, skydd av kritisk infrastruktur samt inter­operabilitet och samverkan.
 • Fight against Crime and Terrorism. Här återfinns forensik och utveckling av t.ex. polisiär verk­samhet, utveckling av nya metoder för att förhindra och lagföra cyber­brottslighet, säker identitets­hantering samt förståelse för mekanismer kring social oro och radikalisering.
 • Border Security and External Security. Här återfinns frågor rörande gräns­övervakning, sjöräddning, åtgärder mot smuggling, effektiva gränskontroller, säkra och effektiva logistik och transport­flöden, informations­system och katastrofhjälp.
 • Digital Security. Här återfinns informations- och cybersäkerhet, skydd av kritisk infra­struktur, integritetsfrågor, säkerhet i e-tjänster, ekonomisk säkerhet.
 • Critical Infrastructure Protection.

Plattformens övergripande syfte är att långsiktigt bidra till en stärkt svensk kris­beredskaps­förmåga genom att underlätta för svenska krisberedskap­saktörer att delta i och ta del av resultat från EU:s ramprogram. Plattformen ska utgöra ett forum för dialog om behov och bidra till utvecklings­möjligheter och kunskaps­försörjning samt ge stöd i att använda EU-systemet för finans­iering av verksamhetsutveckling. 

Projektet bidrar långsiktigt till att stärka civilt försvar och krisberedskaps­förmåga i Sverige genom att underlätta för svenska krisbered­skapsaktörer att delta i och ta del av resultat från EU:s forskningsprogram.

Projektet ska verka för dialog om behov, bidra till utvecklings­möjligheter och kunskaps­försörjning i Sverige samt förbättra förut­sättningarna att använda EU-systemet för att bidra till förmågeutveckling.

Projektet ska även verka för att svenska krisbered­skaps­aktörer ska få möjlighet att påverka inriktningen av EU:s forsknings­program. Detta säkerställer att forsknings­programmen arbetar med frågor som är relevanta ur ett nationellt perspektiv.

Projektet syftar till att uppnå följande effekter:

 • Projektets arbete bidrar till stärkt krisberedskap i Sverige
 • Kunskap från EU-projekt bidrar till utveckling av krisberedskap och civilt försvar i Sverige
 • Svenska behov inom krisbered­skap och civilt försvar påverkar inriktningen på verksamheten i EU-finansierad forskning och förmågeutveckling
 • Svenska aktörer inom krisbered­skap och civilt försvar deltar aktivt i EU-finansierade projekt
 • Ett strukturerat användande av resultat från EU-finansierade projekt sker

Det övergripande målet för projektet är att säkerställa tillvaratagande av utvecklings­möjligheterna i EU-finansierad verksamhet för att utveckla civilt försvar och krisberedskaps­förmåga i Sverige. Projektet har följande delmål:

 • Svenska behov speglas i projekt­ansökningar till EU
 • Svenska krisberedskapsaktörer deltar i projektansökningar
 • Demonstrationer och tester genomförs i Sverige så att de scenarier som utvärderas är av relevans för svenska förhåll­anden, samt att svenska aktörer kan delta och samla erfarenheter
 • Anpassade resultatspridningsaktiviteter genomförs i Sverige i syfte att nyttiggöra framtagen kunskap, resultat och innovation
 • Utvalda resultat omsätts i verk­samhets­utveckling tillsammans med relevanta krisbered­skaps­aktörer

Projektet ska bygga på de identifierade framgångs­faktorerna och ska vidare­utveckla det systematiska arbetssättet som projektet Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen lade grund till.

Kontakt
Till startsidan, foi.se

FOI forskar för en säkrare värld.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier.
Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.