Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt
 • Personalenheten

  Har du frågor eller problem i samband med registrering av din ansökan eller frågor generellt om rekrytering på FOI, kontakta oss.

  tel: 08-555 030 00

  jobb@foi.se

Möt några medarbetare

Hos oss får du arbeta självständigt och med smarta kollegor i en dynamisk miljö med högt i tak. Gott medarbetarskap bygger på delaktighet, engagemang och ömsesidig respekt. På FOI finns det utrymme för nytänkande, spännande idéer och arbetsglädje.

Vi låter några av dina framtida kollegor berätta mera om sitt arbete hos oss. Klicka på de vita nedåtpilarna under varje fotografi för att läsa mer.

Cecilia Gullström

”Forskningen på FOI är en förutsättning för fred”

Cecilia Gullström är junior forskare på FOI inom området atmosfär och rymd. Hon har en lång akademisk utbildning och känner stor tillfredställelse i att få jobba inom det område hon utbildat sig för. Cecilia arbetar på enheten för elektrooptiska system där man undersöker ljusets egenskaper i olika våglängdsområden och vad som händer med ljusets utbredning i atmosfären. Hon och kollegorna mäter ljuset på olika sätt, ser hur långt det når och vad som händer vid exempelvis turbulens.

– Det är så roligt och intressant att vara forskare. Jag lär mig så mycket nytt! Jag blir helt enkelt glad av att forska. På FOI ges jag dessutom möjlighet att kombinera mitt stora intresse för forskning med livet utanför arbetet. Cecilia är småbarnsförälder och uppskattar flextiden som finns för att få vardagen att gå ihop.

Komplexa problem i stimulerande projekt

Miljön på FOI är mycket stimulerande och spännande tycker Cecilia. Forskarkollegorna har olika bakgrund med olika kunskapsnivåer vilket ger en bra mix, stimulerande projektmöten och goda förutsättningar att lösa komplexa problem tillsammans. Hon gillar utmaningen i att lösa ekvationer, sätta ihop teorier, formler och modeller för att sedan presentera det begripligt för uppdragsgivaren.

Kameror med olika våglängdsområden

Cecilia arbetar med vågutbredning för elektromagnetisk strålning med våglängder på 0,2 mikrometer upp till 14 mikrometer. Genom att använda olika sorters kameror som är känsliga inom olika våglängdsområden exempelvis en långvågig infraröd kamera kan man samla in ny information och använda den på ett nytt sätt som man inte gjort tidigare.

– Jag tycker om ljus. Det är så häftigt att ljus kan färdas så långt som flera miljoner ljusår. Spännvidden i fysiken är mycket intressant och på FOI får jag möjlighet att fördjupa mig i det.

Mängden data från satelliter ökar explosionsartat och vi befinner oss bara i begynnelsen av hur satellitdata kan bidra till forskningen berättar Cecilia. Satellitdata kommer ge värdefull information kring hur elektrooptiska sensorer kan fungera maximalt.

Resultaten vägleder Försvarsmakten

Cecilia är en av flera forskare som arbetar med en förstudie som gör en översikt av vilka elektrooptiska system som finns på satelliter, vilken sorts mätdata man kan få fram och hur den informationen kan användas till nytta för totalförsvaret. Resultaten kommer användas i närtid för vägval och beslut hos Försvarsmakten.

Projektet har fokus på kunskapsbyggande och hon ser det som värdefullt att FOI tar höjd och ansvar för långsiktigheten.

– Det jag forskar på idag lägger en grund för den forskning jag kommer utföra som senior forskare om 50 år. Jag har inga problem med långa perspektiv. 50 år är en kort tid i astronomiska enheter, säger hon och ler.

Leva som vi vill

FOI lägger en grund för forskning som exempelvis Försvarsmakten ska känna sig trygg med både kortsiktigt och långsiktigt. Cecilia ser en koppling mellan sin forskning och den framtid hennes dotter kommer möta.

– Forskningen på FOI är en förutsättning för fred och att vi i Sverige ska kunna leva som vi själva väljer. Det vill jag bidra med genom min forskning, avslutar Cecilia.

Christian Valassi

Christian arbetar som forskningsingenjör med inriktning mot informationssäkerhet och industriella informations-och styrsystem. Han har en kandidat och master i data-och systemvetenskap från Stockholms universitet.

– FOI är en arbetsplats med intressanta ämnen och kompetenta människor. Området i min tjänst är nytt för mig och det är spännande att utveckla min kompetens. Jag arbetar med svåra saker som utmanar mig och lär mig därmed nya saker och utvecklas även som person.

– Min chef stöttar mig i min kompetensutveckling genom att föreslå arbetsuppgifter som ökar min kunskap. Jag var med på en stor övning i incidenthantering för deltagare som arbetar med industriella informations- och styrsystem. Där jag i rollen som observatör lärde mig mycket om hur man faktiskt arbetar med och hanterar denna typ av system. I våras fick jag åka på tjänsteresa till MIT i USA för att få en inblick i den senaste forskningen inom cybersäkerhet och AI, berättar Christian.

Kvalitet och nytta i fokus

I valet av arbete är det viktigt för Christian att nyttan är i fokus.

– På FOI ligger fokus på forskningen och inte på att skapa maximal vinst. Det skapar bättre kvalitet och resultat. Det känns stort att vara en del i FOI:s forskning för en säkrare värld.

– FOI erbjuder mig en kreativ miljö. Vi har kreativa diskussioner både i arbetet och på fikapauserna. Jag har kollegor som är intresserade av vad jag gör och hur det går. På möten för vi diskussioner och det dyker upp nya tankar och idéer vilket tar oss framåt i problemlösandet.

– Som nyanställd blir jag lyssnad på av mer erfarna kollegor och mina idéer får lämna ett avtryck. Många kollegor är högutbildade men de värderar ändå mitt bidrag till verksamheten. Jag förknippar FOI som arbetsgivare med hög kompetens, variation av uppdrag och ledare som stöttar min utveckling.

Inblick i olika kompetensområden

På FOI samverkar Christian med olika enheter på avdelningen och får på så vis inblick i andra kompetensområden än sitt eget. Christian arbetar inom IT-forskningen, men har genom ett samarbetsprojekt även fått inblick i rymdforskningen på FOI.

– Jag behöver inte vara låst i en arbetsroll eller inom ett område. Jag rör mig intellektuellt mellan olika fokus och ämnesområden, från teoretiskt till tekniskt. På så vis utbildas jag under tiden jag arbetar. Nu kan jag mer om rymdteknik, satelliter och vilka lagar och regler internationellt som finns inom området.

Christian arbetar också med CRATE (Cyber Range And raining Environment) FOI:s labbresurs inom cybersäkerhetsområdet.

– Vi tittar på olika möjligheter att bredda och utöka användandet av CRATE. I nuläget är vi främst inriktade på akademin. Vi undersöker vilket intresse och behov olika universitet och högskolor har av att använda CRATE som en del av utbildningen. Det kan exempelvis vara i labbmoment eller forskning som kräver stora IT-miljöer.

Magdalena Granåsen

Vad händer i mötet mellan civila och militära ledningsstrukturer i en krigs-eller krissituation? Det är en av de frågor som Magdalena Granåsen ägnar sin forskning åt på enheten Människa, teknik och organisation på avdelningen Ledningssystem.

Forskare Magdalena Granåsen har en examen i kognitionsvetenskap från Linköpings universitet. Kognitionsvetenskap handlar om att förstå mänskligt tänkande, med fokus på samspelet mellan människan och omgivningen.

– Ett ledningssystem är ett sociotekniskt system, bestående av personal, teknik, organisation, metod och doktrin. Ledningssystemets tekniska delar kan bara designas utifrån en förståelse för vem som ska arbeta i det och hur det är tänkt att användas, förklarar Magdalena.

– I min forskning studerar jag bland annat samverkan, koordinering, beslutsfattande och situationsförståelse. Tillvägagångssättet är enkäter, djupintervjuer och observationer av individer och grupper, ofta i samband med Försvarsmaktens och andra myndigheters övningar.

Magdalena har intervjuat veteraner som deltagit i Försvarsmaktens så kallade enskilda insatser, exempelvis som militärobservatörer. Dessa tjänster är ofta obeväpnade, konfliktnivån kan vara hög och för det mesta är man ensam svensk på en plats. Miljön ställer andra krav på individen än förbandsinsatser där personalen bor och verkar från en camp.

– Jag intervjuade dem om deras upplevelser före, under och efter insatsen. Slutsatserna från studien kan Försvarsmakten använda för att på bästa sätt stödja militär personal som tjänstgör i konfliktområden.

Trender växlar inom forskningen

Magdalena har jobbat på FOI sedan 2005. FOI som arbetsplats upplever hon som kreativ, prestigelös och omväxlande.

– Min expertis tillvaratas och utvecklas på FOI och jag kan föreslå forskning som jag ser behov av. Samverkan med kollegor är mycket stimulerande. Inom området tvärsektoriell krishantering samarbetar jag med avdelningen Försvarsanalys. Våra olika infallsvinklar och kompetenser skapar en bra dynamik och för forskningen framåt.

Trenderna inom forskningen växlar utifrån både den tekniska utvecklingen och omvärldsutvecklingen vilket gör att Försvarsmaktens fokus också ändras. Just nu är AI och cyber heta områden. När det gäller ledningssystem tror Magdalena att AI kan bidra till att ta fram underlag till beslut men många kritiska beslut kommer fortsatt fattas av människor.

– De beslut som vi känner oss trygga att överlåta till tekniken överlåter vi, fram till dess behåller vi kontrollen. Det är ett stort fokus på att försöka förutsäga vilka beslut vi kan överlåta till AI och inte, men jag tror att det kommer att växa fram i takt med att tekniken mognar och vi vänjer oss vid att använda den.

Nyttan för uppdragsgivaren stimulerande

Mest stimulerad och nöjd är Magdalena då hon forskar kring något som blir användbart och till nytta för uppdragsgivaren.

– Ett mål med forskningen är att skapa en situation så att de som arbetar i en verksamhet har förutsättningar att lösa sin uppgift så bra som möjligt. Det handlar om möjlighet till samverkan, beslutsfattande, koordinering och lägesförståelse, men även kunskap om när samverkan behövs eller inte. Det finns många externa friktioner och påfrestningar på en organisation som inte går att påverka, särskilt i händelse av kris eller krig. Då gäller det att ledningssystemets metoder, teknik, organisation och personal hänger ihop och fungerar.

Magdalenas vision för sin forskning är att medverka till att ledningssystem kan uppnå sin fulla potential.

– Beslutsfattande och samverkan mellan olika organisationskulturer och ledningsorganisationer är en utmaning. Begrepp används olika. Ordet ”lägesbild” har exempelvis olika innebörd i olika organisationer. Interoperabilitet krävs på alla plan. Problemet är inte löst för att två organisationers tekniska system kan kopplas ihop.

Reservofficer och forskare

Magdalena delar sin arbetstid mellan forskningsvärlden och Försvarsmakten.

– Jag tjänstgör två till tre gånger om året i armén som reservofficer. Erfarenheterna från fältet kan jag använda i min forskning. Min dubbla kompetens gör att jag kan vara översättare åt båda håll och bidra till ökad förståelse mellan respektive organisation.

Just nu arbetar Magdalena i ett projekt som handlar om att utveckla ett framtida ledningskoncept för Försvarsmakten i tidsperspektivet 2035. En frågeställning kan exempelvis vara vad uppdragstaktik innebär i framtidens försvar.

Caroline Bildsten

Cybersäkerhet är ett forskningsområde där FOI får alltfler uppdrag. Försvaret liksom de civila delarna av samhället efterfrågar forskning på IT-säkerhetsområdet. Syftet är att stärka Sveriges totalförsvar inom cybersamhället.

Caroline Bildsten är forskningsingenjör och har en civilingenjörsexamen i informationsteknologi med inriktning mot säkra system från Linköpings universitet. Hon arbetar inom cyberområdet med teknik och metoder såväl som processer och regelverk. Forskningen inriktas mot både försvaret och de civila delarna av samhället. Något Caroline forskar kring är industriella informations- och styrsystem. De sköter bland annat samhällets kritiska infrastruktur såsom exempelvis el-, vatten- och värmeförsörjningen. Av den anledningen finns ett behov av att forska för att förbättra säkerheten i dessa system.

Nytta för totalförsvaret

Ett uppdrag från Försvarsmakten som Caroline arbetat med, handlar om att undersöka hur verktyg som nyttjar formella metoder kan användas i praktiken vid verifiering av källkod.

– Formella metoder kan användas för att ta fram bevis för en mjukvaras korrekthet, dvs. att funktioner i mjukvaran fungerar enligt specifikation. De kan också användas för att hitta sårbarheter eller avsaknaden av sårbarheter. Det bästa med mitt arbete är när jag ser att beslutsfattare lyssnar på min expertkunskap och att jag tillsammans med mina kollegor får vara med och göra nytta genom att långsiktigt stärka totalförsvaret.

Olika kompetenser ger kreativ miljö

Caroline ingår i flera olika typer av projekt. Hon uppskattar FOI:s kreativa miljö och att få vara en del av idéskapande projektgrupper. Kreativiteten ökar och många idéer kommer fram när projektgruppen utgör en mix av både män och kvinnor med olika utbildningar och kompetenser.

– Det kan bli engagerande och spännande diskussioner oss kollegor emellan på projektmötena när vi testar olika infallsvinklar och frågeställningar och beslutar vilka av dessa vi ska ta oss an. Kunden har ett behov, och vår uppgift är att komma med en lösning. Vi inleder ofta med att skanna av vad som har gjorts tidigare på området via exempelvis litteraturstudier. På så sätt vet vi vilket bidrag vi kan göra med just vår forskning.

Balans mellan arbete och fritid

Caroline har gjort ett livsval där hon är noga med att ha balans mellan arbetet som forskare och sin fritid.

– Det är möjligt att ha det på FOI. Min chef hjälper mig att prioritera i de fall jag skulle få för många projektåtaganden.

Det är en stor efterfrågan på Carolines och hennes kollegors kompetens.

– FOI erbjuder en miljö där kollegorna har hög kompetens, möjlighet att få utveckla sin expertkunskap och att göra en skillnad för samhället. Vill man få möjlighet att uttrycka sina idéer, utveckla dem och göra skillnad för Sverige är FOI rätt arbetsgivare, säger Caroline.

Tobias Carlberg

Tobias Carlbergs arbete som forskare handlar till stor del om att verifiera teorier och beräkningar i praktiken. En av hans återkommande beställare är Försvarsmakten, men det finns också många utländska kunder.

– I korthet kan man säga att jag och mina kollegor bygger stora konstruktioner och spränger dem för att se hur de beter sig. På Grindsjön där min arbetsplats ligger kan vi inte spränga laddningar som innehåller mer explosivämnesvikt än 15 kg och vi har även ett begränsat riskområde för splitter. Därför är vi ofta i Älvdalen som möjliggör betydligt större laddningar.

Försök i full skala

Det är många olika typer av byggnader och strukturer som utvärderas och arbetet är mycket varierat. Det kan handla om ammunitionslager, skyddsrum eller diverse sorters fortifikatoriska skydd.

– Vissa saker går helt enkelt inte att göra modellförsök av. Vi kan till exempel inte skala ner gravitation. För att utröna hur saker flyger eller kastas vid en explosion måste vi därför utföra ett försök i full skala. Därefter återstår själva utvärderingen och analysen av sprängningen, förklarar Tobias.

Forskning med militär koppling

Tobias har arbetat åtta år på FOI. Han är utbildad maskiningenjör från KTH. Karriären inleddes som konsulterande projektledare inom fordonsindustrin, där han bland annat utformade ballistiska skydd till fordon.

– Det är nog mitt intresse för det militära som har spelat in att jag nu arbetar på FOI. Jag gjorde en ganska ambitiös värnplikt som stridsbåtschef på Kustjägarkompaniet och stannade även kvar som frivilliganställd sergeant ett tag.

Meningsfullt arbete

Uppdragen för Försvarsmakten ger Tobias möjlighet att kombinera sin militära bakgrund med forskning. Styrkorna i jobbet är kombinationen kontorsarbete med fysiskt arbete i fält.

– Ofta handlar mina arbetsuppgifter om riskanalyser eller frågeställningar kring fysiskt skydd både från det militära och det civila samhället. Det känns viktigt och kul att kunna assistera i dessa ofta svåra frågor. Jag har spännande arbetsuppgifter och gör nytta för samhället.

Hur är det att jobba på FOI?

– FOI är en bra arbetsplats. Det finns stora möjligheter att styra över sina arbetsuppgifter och arbetsgivaren lyssnar väl på vad jag som anställd vill jobba med. En bra dag på jobbet har jag solen i ögonen och vinden i ryggen och är tillsammans med kollegor och samarbetspartners på ett skjutfält någonstans i Sverige med en stor explosion som avslutning på dagen.

Sara Sörensen

FOI bidrar med analytiker till Försvarsmakten. De stöttar olika militära staber med beslutsfattande, till exempel vid framtagning av underlag avseende inriktning, planering och utvärdering. Arbetet baseras på mycket goda kunskaper inom vetenskaplig metodik, behovsanpassade metoder och uppdragsgivarens verksamhet. Sara är Operationsanalytiker.

Sara Sörensens uppgift är att analysera marinens arbete i vardagen såväl som i insatser och övningar, samt komma med förslag på förbättringar och hitta möjligheter till utveckling. Hon fungerar som metodstöd och kallas ibland för metodexpert.

– Redan när jag rekryterades var tanken att jag skulle bli operationsanalytiker (OA). Efter ett halvårs introduktion på FOI i Kista öppnade sig en möjlighet för mig när en tidigare operationsanalytiker på Marintaktisk stab (MTS), som också kom från FOI, skulle gå vidare till andra arbetsuppgifter.

För att bli en bra OA krävs en förmåga att lyssna in vilket stöd uppdragsgivaren behöver och förstå vad det är de upplever som svårt.

– Det är viktigt att vara lösningsorienterad, förklarar Sara. Att vara kreativ är också bra liksom att ha ett flexibelt sinne. Det gäller att vara serviceinriktad och samtidigt kunna upprätthålla en hög integritet.

I en samordnande roll

I sitt arbete fungerar Sara som en länk mellan FOI och Försvarsmakten. Hon har då en samordnande roll där hon kan peka på och rekommendera pågående forskning som kan bidra till Försvarsmaktens verksamhet.

– Jag känner mig aldrig ensam med ett problem. Jag har duktiga OA-kollegor från FOI som jag samverkar med. Dessutom finns en stor kunskapsbas på FOI med kompetens inom många områden.

Ingen arbetsdag är den andra lik för Sara. Det är MTS och deras arbetsuppgifter som styr. Sara deltog till exempel i den stora övningen Aurora 17.

– Mitt arbete går ju ut på att skapa förståelse för hur saker kan mätas och värderas. Det är intressant och mycket lärorikt att få prova sina teorier i praktiken, säger Sara.


Använder vetenskapliga metoder

Sara kommer från en civil karriär där hon arbetat med krisberedskap på såväl nationell nivå som regionalt och kommunalt. Från början är hon statsvetare med inriktning mot freds- och konfliktstudier.

– Jag har sneglat mot FOI och sett myndigheten som en möjlig arbetsgivare. Att arbeta med försvarsforskning är ju naturligt för någon som läst Freds- och konfliktstudier. Mitt tidigare arbete handlade främst om praktiska frågor. På FOI och på MTS får jag användning för vetenskapliga metoder.

Läs mer om Operationsanalys.

Carine Andersson

Flygvapnets stridspiloter och flygstridsledare nyttjar simulatoranläggningen regelbundet, dessutom används anläggningen för samövningar där flera andra nationer deltar. Simulatorn ska i så stor utsträckning som möjligt efterlikna ett riktigt stridsflygplan, vilket innebär stora utmaningar för ingenjörerna.

– Eftersom vi försöker efterlikna en färdig produkt för att skapa en bra träningsvardag för stridspiloter är det viktigt att det vi utvecklar blir rätt och riktigt. Vi modellerar ett system som jag inte har egen erfarenhet av, därför kan det ibland vara svårt att avgöra om systemet fungerar som det ska. Mitt arbete förutsätter därför ett bra samarbete med stridspiloter som har operativ kunskap om hur systemet används, berättar forskningsingenjör Carine.

Carines dagar börjar med ett morgonmöte där alla i teamet går igenom den kommande arbetsdagen. Därefter fördelas arbetet inom arbetsgruppen, de hinder som uppstår löser gruppen tillsammans.

– Mycket handlar om att integrera och vidareutveckla systemets funktionaliteter. Under den senaste tiden har jag arbetat mycket med de displayer och instrumentering som finns i simulatorn. Viss del av min arbetstid spenderar jag med drift av simulatorn tillsammans med mina operativa kollegor. Det är extra kul, då det ger mig möjlighet att se den färdiga produkten användas och att träffa slutkunderna, det vill säga piloterna som befinner si på FLSC för att träna.

Med en kombination av både bemannade simulatorer och datorgenererade stridskrafter är anläggningen unik i sitt slag i Europa. Men på FOI utvecklas inte bara världsledande flygsimulatorer, här bedrivs också forskning och studier inom framtida system.

– Det roligaste med ett jobb på FOI är att få en inblick i den militära värld som annars är ganska stängd, i alla fall för mig som inte har någon anknytning till flygvapnet sedan tidigare. Det är spännande att få vara en del av forskningsstudierna som görs här. Tycker man att det är roligt att arbeta med problemlösning och framtidssystem är FOI helt rätt arbetsgivare. 

Man som håller i en antenn

Som forskningsingenjör på FOI inom Telekrig mot radiosystem jobbar Erik Carlsson med att utveckla lösningar för framtida radiosystem. Trots att han är relativt ny på jobbet får han redan mycket eget ansvar i projekten.

Examensarbetet hos FOI blev vägen in för elektronikingenjören Erik Carlsson. Han hade fått upp ögonen för FOI på en arbetsmarknadsmässa och blivit imponerad av den forskning som bedrivs hos FOI.

– Jag tyckte att det var väldigt spännande att se forskning som fungerade i verkligheten. Det är klart att det finns andra ställen som också jobbar med spännande lösningar men här finns det en chans att vara med från ax till limpa, något som jag gillar, säger Erik.

Både labb och natur

Det är svårt att beskriva en vanlig dag på jobbet. Beroende på vilket projekt Erik jobbar med sitter han antingen med i en arbetsgrupp i labbmiljö för att försöka lösa olika problem, men han kan lika gärna åka ut i skogen för att testa hur utrustningen faktiskt fungerar.

– Vill du ha rigida arbetsuppgifter där du får göra samma sak hela tiden så tror jag inte att det här jobbet passar dig. Jag får ständigt nya utmaningar och eftersom vi ofta jobbar med egenbyggda grejer så är det vi som byggt dem som bäst förstår dem. Jag lär mig något nytt varje vecka.

Från idé till testning

Till skillnad från mycket annan forskning jobbar vi sällan med att bygga en del av en lösning, utan ofta handlar det om att utveckla ett tekniskt system från idé till testning i verkligheten.

– Enkelt sagt handlar våra uppdrag antingen om att agera expertstöd, där vi ska tycka något, eller att vi ska utveckla nya saker – saker som inte finns. Jag träffade en kollega som har jobbat här i tolv år och aldrig arbetat med samma sak två år i rad.

Göra karriär på bredden

Organisationen beskriver Erik som platt. Att göra karriär på FOI handlar ofta om att utvecklas på djupet inom ett område eller att få ännu bredare kunskaper.

– Det finns många roller att ta i olika projekt, men sedan finns de som bara vill jobba med signalbehandling och då finns det möjlighet att göra det också. Även om vi har chefer och projektledare är det ingen som är förmer än någon annan. De som vet bäst inom ett område är de som jobbar med det varje dag. Vi satt med ett problem för några månader sedan där någon föreslog att vi skulle ta in en person utifrån som stöd, men då poängterade en annan kollega att det kunde bli svårt då de bästa inom det området redan satt i rummet.

FOI:s forskning i framkant

Inom området telekrig, som främst är en term som används inom Försvarsmakten, är FOI:s forskning i absolut framkant. Detta gör att många av de som jobbar här är ledande experter inom sina områden.

– Jag körde fast i ett problem för ett tag sedan och försökte googla på det för att se hur andra gjort. Jag fick inga träffar. Då förstod jag att det kanske bara är jag som sitter och tittar på det här. Det är klart att andra nationer än Sverige kanske också forskar på det men mycket är hemligt och det är svårt att hitta information. Lösningen blev att jag fick jag sätta mig och räkna på problemet själv i stället.

Man som arbetar med en hårddisk

Rikard Berglund lämnade ett jobb som programmerare inom industrin för att i stället bli forskningsingenjör på FOI inom Telekrig mot radiosystem. Tekniken, kollegorna och möjligheten att forma sin karriär gör att han fortfarande trivs efter sju år på jobbet.

Att jobba som programmerare inom industrin innebär ofta att du jobbar med en liten del av projektet och sedan lämnar det vidare. Ibland kan det dröja flera år innan du ser en färdig produkt. Rikard Berglund var sugen på att prova något annat och på FOI där du oftast är med från början till slut av utvecklingen, blev en perfekt matchning.

– Jag hade aldrig jobbat med försvar eller liknande tidigare, men sedan skolan hade jag jobbat med realtidssystem vilket vi pysslar mycket med här. Tekniken var framför allt det jag blev intresserad av från början, säger Rikard.

VHDL-programmerare och projektledare

En stor del av verksamheten är hemlig så det går inte att berätta exakt vad Rikard och hans kollegor jobbar med på dagarna, men mycket handlar om realtidssystem och signalbehandling. Rikard är i första hand VHDL-programmerare, men har under de senaste åren tagit på sig mer ansvar och är även projektledare.

– Första åren var det bara programmering som gällde för mig, men sedan har jag fått fler ansvarsuppgifter- och områden. Här är det möjligt att styra sin egen utveckling och jag har tagit på mig mer ansvar för att jag ville utmana mig själv. Om jag en dag skulle vilja gå tillbaka till att bara programmera igen så kan jag göra det.

Teknik i framkant

Ofta är det Försvarsmakten som behöver resultaten som projekten resulterar i. Det innebär att forskarna använder sig av teknik i framkant och ofta måste lösa utmaningar som få andra, om ens några jobbat med tidigare. Dessutom förändras teknik och hotbild hela tiden.

– Vi har en atmosfär där du alltid kan fråga en kollega. Det finns alltid folk som stöttar upp ifall det skulle bli problem. Eftersom vi jobbar med forskning så kan det ibland vara svårt att veta hur svåra vissa uppgifter kommer att vara på förhand.

Bygga, testa, felsöka

Uppdragens natur gör också att all utveckling görs inom FOI. Något som innebär att många av de inblandade i projektet är med hela vägen. Allt från byggande till testning och felsökning av system.

– Vi jobbar inte med några gigantiska projekt som man ofta gör inom industrin. Ofta jobbar vi i en projektgrupp på tre till tio personer, vilket gör att vi blir ganska tajta inom varje grupp. Du kan sitta inne på ditt kontor, men ofta hamnar vi i labbet när vi utvecklar produkterna. Att vara med från idé och teori till utveckling och testning gör att vardagen blir otroligt varierande. Vissa dagar kan du sitta ute i skogen och göra tester, något som är ovanligt för andra programmerare.

Kontakt
 • Personalenheten

  Har du frågor eller problem i samband med registrering av din ansökan eller frågor generellt om rekrytering på FOI, kontakta oss.

  tel: 08-555 030 00

  jobb@foi.se

Dela sidan på sociala medier

Senast uppdaterad: 2020-02-19