Läs mer

AQUO

AQUO är ett EU-finansierat forskningsprojekt som syftar till att minska miljöpåverkan av fartygsbuller i haven. FOI deltar i projektet som partner och studerar utbredning av fartygsbuller samt dess effekter på fisk.

Fartygsbuller är ett växande miljöproblem i många hav. FOI deltar i EU FP7-projektet ”Achieve QUieter Oceans by shipping noise footprint reduction” med akronymen “AQUO”. Projektets partners är i huvudsak skeppsbyggare  och projektet fokuserar på att minska det undervattensbuller som strålas ut från fartyg, särskilt propellerljud. I projektet deltar också universitet och forskningsinstitutioner som fokuserar på att ta fram ny kunskap om miljöpåverkan av fartygsbuller. FOI deltar i arbetspaket som berör ljudutbredning i vatten och miljöpåverkan av fartygsbuller.

Verktyg för beräkning av buller i havet


I AQUO-projektets arbetspaket WP1 utvecklas ett datorverktyg kallat Quonops för beräkning av bullernivåer i havet orsakade av fartygstrafik. Quonops kombinerar data om aktuell fartygstrafik (positioner, kurs och fart) från det internetbaserade AIS-systemet med data om utstrålat buller (bullernivåer och -direktivitet) från  individuella fartyg, och använder numerisk modellering av ljudutbredningen  för att beräkna bullernivåerna ut till önskat avstånd.  FOI:s enheter för Undervattensteknik och Marina system medverkar i WP1 med uppgift att utvärdera och vid behov föreslå kompletteringar av  ljudutbredningsmodellerna i Quonops.  


Fartygsbuller och dess påverkan på fiskar


Inom arbetspaket WP4 har utför FOI en studie som skall undersöka fiskars beteende när de utsätts för fartygsbuller. Havsmiljödirektivets deskriptor 11 föreskriver att buller i haven inte ska skada det marina livet och FOI:s del i projektet är utformat för att närmare undersöka fartygsbullers miljöpåverkan. Vi kommer att genomföra in situ mätningar på en grupp fisk (t.ex. torsk) och studera flyktbeteende hos fisk som inte är van vid fartygsljud. Detta görs i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götaland och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Fiskarna kommer att utrustas med en akustisk sändare vars signaler kan registreras av mottagare utplacerade i försöksområdet.  På så sätt kommer vi att kunna följa fiskarnas simmönster både före, under och efter en fartygspassage. Målet är att uppskatta hur långt fiskarna flyr och hur lång tid det tar innan de återvänder till det störda området. Detta försök blir de första i sitt slag och kommer att ge viktig information om hur fartygstrafik påverkar fisk.


AQUO koordineras av DCNS Researchlänk till annan webbplats.


Läs DCNS Reserachs artikel om projektet AQUO (på engelska)
länk till annan webbplats

$errorMessage

Kontaktperson

Peter Sigray

Projektkordinator

Sidfot