Läs mer

Referensgrupp

ClimatoolsJohan Rosén

Intendent

Stockholms miljöförvaltning

08-508 28 982

johan.rosen@miljo.stockholm.se


Yvonne Rogbeck
Avdelningschef
Geoplanering och säkerhet, Statens geotekniska institut
013-20 18 93
yvonne.rogbeck@swedgeo.se

Cecilia Alfredsson

Handläggare

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

010-240 50 82
cecilia.alfredsson@msbmyndigheten.se

Emilie Gullberg
Samhällsplanerare
Sveriges kommuner och landsting
08-4527350
emilie.gullberg@skl.se

Anna Lindblad

Klimatstrateg

Miljöförvaltningen, Malmö stad

040-34 21 29

anna.lindblad@malmo.se

Bosse Boden
Forskare
Etour, Mittuniversitetet
063-16 56 91

bosse.boden@etour.se

Anita Linell

Avdelningschef

Samhälle och hälsa, Statens folkhälsoinstitut

08-566 135 36
anita.linell@fhi.se

Royne Söderström
Strateg inom miljö- och folkhälsofrågor
Stadsledningskontoret, Umeå kommun
090-16 16 80
royne.soderstrom@umea.se

Ingrid Molander

Miljöcontroller

Miljöförvaltningen, Botkyrka kommun

08-530 612 66

ingrid.molander@botkyrka.se

Mattias Höjer

Forskare

Centrum för miljöstrategisk forskning, KTH

08-790 73 96

hojer@infra.kth.se

Gunnar Bylin
f.d. Överläkare
Lung- och allergimottagningen, Karolinska universitetssjukhuset
gunnar.bylin@comhem.se

Lotta Lagerberg

Miljösamordnare

Länsförsäkringar AB

08-08-588 41411

Lotta.lagerberg@lansforsakringar.se

Anna Stenlo
Beredskapshandläggare
Länsstyrelsen i Skåne län
040-  25 24 47
Anna.Kristensson@lansstyrelsen.se


Erika Lind
Nationell dricksvattensamordnare
Livsmedelsverket
Uppsala
Erika.Lind@slv.se

Irene Andersson
Utredare 
Socialstyrelsen
075–247
30 00
irene.andersson@socialstyrelsen.se

Martin Karlsson
Planarkitekt
Boverket
0455-35 31 12
Martin.Karlsson@boverket.se