Läs mer

Verktyg

Climatools verktyg har olika uppgifter när det gäller att identifiera och värdera klimatkonsekvenser samt konsekvenser av anpassningsåtgärder. De kan ibland komplettera varandra medan de i andra fall är utformade för att användas fristående.

De åtta verktygen:


Lokal klimateffektprofil


Forskning har visat att det är viktigt att förstå konsekvenserna av det
besvärliga väder man har idag för att framgångsrikt kunna anpassa sig till
morgondagens alltmer extrema vädersituationer. Med en lokal klimateffektprofil
kan man snabbt och billigt samla information om dagens situation för många olika
verksamheter i kommunen. Material som används är tidningsklipp och intervjuer.

Läs mer om Lokal klimateffektprofil

Integrera klimatanpassning i kommunala risk-och sårbarhetsanalyser – en
vägledning


Många länsstyrelser har föreslagit att klimatanpassning kan ingå i de
kommunala risk- och sårbarhetsanalyserna (RSA). Den här vägledningen hjälper
kommunerna att reda ut vilka aspekter av klimatanpassningen som går att
inkludera i en kommunal RSA och vilka som faller utanför. Vägledningen beskriver
också hur man utifrån lokala förutsättningar kan välja ut framtida
väderhändelser och effekter av klimatförändringen som är viktiga för kommunen
att ta med i sin RSA.

Läs mer om Integrera klimatanpassning i kommunala risk-och sårbarhetsanalyser – en
vägledning


Checklista för vård och omsorg


Inom vård och omsorg behövs ett anpassningsarbete framför allt för att
motverka de negativa hälsoeffekterna av värmeböljor. Forskningen visar att
antalet dödsfall ökar under värmeböljor, i första hand bland gamla människor.
Också människor med lungsjukdomar, särskilt KOL, löper större risk än andra att
avlida under en värmebölja. För att kunna minska dessa risker krävs både
tekniska åtgärder och vård- och omsorgsåtgärder.

Läs mer om Checklista för vård och omsorg

Vägledning för bedömning av dricksvattenrisker vid ett förändrat klimat


Skyfall innebär problem och risker för dricksvattenförsörjningen, särskilt
där man har en ytvattentäkt (sjö eller vattendrag) som kan påverkas av
avloppsbräddning eller markavrinning. Med klimatförändringen väntas mer
nederbörd. Detta ställer större krav på vattentäkter, avloppssystem och
dricksvattenproduktion.

Läs mer om Vägledning för bedömning av dricksvattenrisker vid ett förändrat
klimat


Höj beredskapen för värmeböljor-en vägledning


Forskning har visat att människor redan idag dör under varma perioder och att
ännu fler kan dö i framtiden då värmeböljorna blir vanligare och allvarligare.
De som är mest känsliga för värme är äldre personer, de som tar vissa läkemedel
eller har vissa sjukdomar samt de som bor högts upp och längst ned i
flerfamiljshus. Genom att öka beredskapen för värmeböljor i kommunen kan man
förhindra att känsliga invånare dör eller blir allvarligt sjuka.

Verktyget finns att läsa här

 

Effekter av värme


Värmeböljor kommer med ett förändrat klimat att bli mer vanliga och extrema,
men medför redan många dödsfall i Sverige. Dessa skulle till stor del kunna
förebyggas genom anpassning. Prognosbaserade varningssystem, handlingsplaner som
styr agerandet hos särskilt utbildad vård- och omsorgspersonal, anpassning av
byggnader och samhällen samt information till allmänheten är centrala åtgärder.

Här finns instruktioner till hur du använder räknesnurranPDF.

 

Räknesnurran finns att ladda ner som en zip-fil härZIP. Spara filen i den mapp ni vill ha programmet. Gå sedan till denna mapp och högerklicka med musen på filen, välj ’Extrahera alla’ och tryck på knappen extrahera. Öppna den nyskapade mappen och klicka på ’climatools.exe’ för att starta programmet. Räknesnurran är utvecklad för Windows 7.

 

Använd socioekonomiska scenarier i klimatanpassningen


Klimatförändringarnas konsekvenser kommer att se olika ut i olika
tidsperspektiv. På kort sikt kommer små eller inga konsekvenser att märkas, men
på längre sikt kommer vi att få ser mer långtgående konsekvenser av
klimatförändringarna och på lång sikt kan vi också förvänta oss stora
samhällsförändringar. En viktig del i klimatanpassningsarbetet är därför att
undersöka hur olika utvecklingar av samhället, kan påverka samhällets
sårbarheter och förutsättningarna för klimatanpassning.

Läs verktyget som pdf-fil här

 

Hållbarhetsanalys


Verktyget Hållbarhetsanalys är ett verktyg för att planera och välja
klimatanpassningsåtgärder. Givet en eller flera alternativa anpassningsåtgärder
kan verktyget användas för att systematiskt identifiera de miljömässiga, sociala
och ekonomiska konsekvenserna av att genomföra åtgärderna. Verktyget ska utan
större problem kunna användas i – och förhoppningsvis underlätta – redan
befintliga (kommunala) beslutsprocesser.

Läs verktyget som pdf-fil här