Läs mer

Checklista för vård och omsorg

Inom vård och omsorg behövs ett anpassningsarbete framför allt för att motverka de negativa hälsoeffekterna av värmeböljor. Forskningen visar att antalet dödsfall ökar under värmeböljor, i första hand bland gamla människor. Också människor med lungsjukdomar, särskilt KOL, löper större risk än andra att avlida under en värmebölja. För att kunna minska dessa risker krävs både tekniska åtgärder och vård- och omsorgsåtgärder.

Genom denna inventering samlar vi in erfarenheter som vi redan har inom kommunen av vård- och omsorgsarbetet under värmeböljor. Dessutom syftar inventeringen till att bedöma vilken beredskap vi har för att kunna hantera framtida värmeböljor.   


Verktyget vänder sig till ansvariga för sociala verksamhetsenheter inom kommunen. Det finns fyra olika formulär avsedda för olika verksamhetstyper:

• Äldreboenden, gruppbostäder och sjukhem.
• Avdelningar inom hemtjänst och hemsjukvård.
• Dagcentra och andra dagverksamheter för vuxna.
• Förskolor och familjedaghem.


Formulären ger besked om vilka åtgärder som vidtagits /inte vidtagits för att klimatanpassa sociala verksamheter inom kommunen.

Genom att använda formulären får kommunen klart för sig vilka åtgärder som vidtagits och därmed också vilka åtgärder (både tekniska förändringar och nya arbetsrutiner) som kan behövas.


Verktyget har provats ut i en kommun i Stockholmstrakten.


Läs verktyget som pdf-fil här.PDF
PDF

Kontaktperson
Sven Ove Hansson, KTH
Tel: 08-790 95 64
soh@infra.kth.se,


soh@kth.se

Ställ en fråga om verktyget Checklista för vård och omsorg.länk till annan webbplats