Läs mer

Integrera klimatanpassning i kommunala risk-och sårbarhetsanalyser-en vägledning

Många länsstyrelser har föreslagit att klimatanpassning kan ingå i de kommunala risk- och sårbarhetsanalyserna (RSA). Den här vägledningen hjälper kommunerna att reda ut vilka aspekter av klimatanpassningen som går att inkludera i en kommunal RSA och vilka som faller utanför. Vägledningen beskriver också hur man utifrån lokala förutsättningar kan välja ut framtida väderhändelser och effekter av klimatförändringen som är viktiga för kommunen att ta med i sin RSA.

Vägledningen vänder sig till två målgrupper. Dels till dem som har ett övergripande ansvar för klimatanpassning i kommunen och som vill få en förståelse för vilka delar av klimatanpassningsarbetet som kan genomföras inom ramen för en kommunal RSA. Dels till dem som genomför RSA:n och vill veta vilka klimatrelaterade väderhändelser som kan föras in i analysen och på vilket sätt det kan göras.


Vägledningen kan hjälpa till att svara på följande frågor:
• Vilka delar av den kommunala klimatanpassningen kan man arbeta med inom ramen för RSA-processen?
• Vilka delar faller utanför och måste därför behandlas på annat sätt?
• Vilka händelser är, utifrån de lokala förutsättningarna, mest relevanta för kommunen att studera i den kommunala RSA:n?


Helsingborgs kommun har använt verktyget för att inventera hur sårbara fem grönområden inom kommunen är mot av klimatförändringarna år 2050.
Landskrona kommun har använt vägledningen för att identifiera ett antal klimatrelaterade scenarier som ska ingå i deras ordinarie RSA.
Staffanstorps kommun har med hjälp av vägledningen gjort en övergripande risk- och sårbarhetsanalys med klimatfokus. Kommunen har identifierat nya risker som klimatförändringarna kan medföra som ett underlag till sin översiktsplan.
 
Resultatet av verktyget är dels en ökad förståelse för vilka delar av den kommunala klimatanpassningen som kan integreras i de lagstadgade RSA-processerna, dels en kunskap om vilka väderrelaterade sårbarheter som finns i kommunen idag och i framtiden. Den senare kunskapen används för att identifiera vilka väderhändelser som bör studeras närmare i en RSA-process. Resultatet kan också användas som ett underlag för revisioner av översiktsplanen och för visions- och strategidokument.

Verktyget finns som pdf-fil här. 


Här finns tabellerna i vägledningen samlade i en excelfil.

Excel

Kontaktpersoner
Karin Mossberg Sonnek, FOI
Tel: 08-55 50 37 94
karin.mossberg@foi.se

 

Referensperson
Marie-Lousie Folkesson, Staffanstorps kommun


marie-louise.folkesson@staffanstorp.se


Ställ en fråga om verktyget Kommunala risk- och sårbarhetsanalyser.länk till annan webbplats