Läs mer

Lokal klimateffektprofil

Forskning har visat att det är viktigt att förstå konsekvenserna av det besvärliga väder man har idag för att framgångsrikt kunna anpassa sig till morgondagens alltmer extrema vädersituationer. Med en lokal klimateffektprofil kan man snabbt och billigt samla information om dagens situation för många olika verksamheter i kommunen. Material som används är tidningsklipp och intervjuer.


Verktyget vänder sig till kommunala handläggare och politiker som vill skapa
underlag för analyser av framtidens klimat. I vissa kommuner har
initiativtagaren till att använda verktyget varit en planeringschef och i andra
en handläggare på miljöförvaltningen. Om det bildats en förvaltningsövergripande
klimatanpassningsgrupp i kommunen kan denna med fördel göra en lokal
klimatanpassningsprofil som ett första steg i sitt arbete.

 

En färdig klimateffektprofil ger svar på frågor som:

 

• Hur har, regn, vind, värme, snö och torka påverkat verksamheten i kommunen och vilka åtgärder har vidtagits hitintills?
• Vilka ökade behov av personal, pengar, organisation och utrustning har besvärligt väder lett till?
• Vilka tankar och planer finns idag inom kommunens olika förvaltningar för att hantera mer besvärligt väder i framtiden?

Exempel på hur resultaten har använts/är tänkta att använda är:
• som ett första kapitel i en anpassningsplan
• som en input till en revision av översiktsplanen
• som ett underlag till en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) med klimat/väderfokus

 

Landskona, Lomma, Burlöv, Helsingborg och Ljungby kommuner har redan tagit
fram lokala klimateffektprofiler och i Storbritannien har över 100 kommuner
tagit fram det som var förlagan till den svenska lokala klimateffektprofilen,
d.v.s. en Local Climate Impact Profile, LCLIP. Resultaten har ibland
dokumenterats i en särskild rapport och ibland har materialet ingått i andra
planer och dokument som kommunen tagit fram. Resultaten har redovisats för
kommunens tjänstemän och politiker.

 

Kontaktperson
Karin Mossberg Sonnek, FOI
Tel: 08-55 50 37 94
karin.mossberg@foi.se

 

Läs mer om verktyget under rubrikerna i högermarginalen.

Ställ en fråga om verktyget Klimateffektprofil.länk till annan webbplats