Läs mer

Vad är en lokal klimateffektprofil?

En lokal klimateffektprofil ger en förvaltningsövergripande beskrivning av vilka vädertyper som orsakar besvär för kommunen i dag, vilka effekter vädret orsakar, vilka åtgärder kommunen vidtar och vem som utför åtgärderna.
Klimateffektprofilen kan också innehålla skattningar av de kostnader besvärligt väder orsakar och hur mycket arbetstid kommunen lägger på att åtgärda besvär orsakade av regn, vind eller värme. Vidare kan en klimateffektprofil innehålla
uppgifter om vilka klimatanpassningsidéer som finns inom förvaltningarna i dag samt en lista på åtgärder som man kan vidta för att minska effekterna av besvärligt väder i dag och framöver.


I Storbritannien var man först med att ta fram en metod för att göra en Local Climate Impacts Profilelänk till annan webbplats.