Läs mer

Varför ska man göra en lokal klimateffektprofil?

Den lokala klimateffektprofilen ger en unik insikt i hur sårbar kommunen sammantaget är för besvärligt väder i dag. Den kräver ingen konsulthjälp, tar bara ca 3–4 månader att utföra och bygger helt på lokala källor, såsom tidningsartiklar och intervjuer med kommunala tjänstemän.

 Den lokala klimateffektprofilen kan bilda ett underlag till hur man ska inrikta beredskapsarbetet framöver, hur man ska välja hot då man gör en RSA (risk och sårbarhetsanalys). Den kan också ge underlag för översikts- och detaljplaner samt utgöra första kapitlet i en klimatanpassningsplan. Om den lokala klimateffektprofilen innehåller förslag på åtgärder eller ytterligare utredningar bidrar den till att påbörja klimatanpassningsarbetet och att minska kommunens sårbarhet för besvärligt väder.


Följande har sagts om varför en lokal klimateffektprofil kan vara till nytta:

- Det är här och nu och värre blir det framöver - inte något trist som sker i "långt-bort-i-stan"  
                       
Olle Nordell, ekolog, Landskrona kommun

 

- Man får ett samlat intryck, det är bra för annars tycker man inte det händer så mycket. Man får liksom en knuff för att komma igång. 
                           Mona Svensson, Planeringschef, Burlövs kommun