Läs mer

Vilka har redan gjort en lokal klimateffektprofil?

Lomma och Burlöv
I Lomma och Burlövs kommuner gjorde en grupp studenter från SLU Alnarp två lokala klimateffektprofiler under våren 2010. De genomförde alla fyra stegen i den lokala klimateffektprofilen och rapporterade resultaten vid ett seminarium i vardera kommunen. De visade till exempel att värme orsakar att äldreboenden får problem, att folk shoppar mindre och att brotten ökar. De visade att äldreboendena hanterar problemen genom att köpa in fläktar för att sänka temperaturen och uppmana brukarna att dricka mycket. Kraftiga regn och översvämmade källare har också inneburit stora kostnader för kommunerna då de har fått betala ut skadestånd. I dag ställs därför större krav på dagvattenhantering än tidigare. För att läsa hela klimateffektprofilerna för Lomma och Burlöv kontakta Mona Svensson, samhällsbyggnadschef/stadsarkitekt, Burlövs kommun (läs intervjun med Mona Svensson) eller Helena Björn, miljöstrateg, Lomma kommun. 
 

Landskrona
I Landskrona gav miljönämnden miljöförvaltningen i uppdrag att ta fram en klimatanpassningsplan. Som ett led i detta arbete har Landskrona i samarbete med Climatools tagit fram en lokal klimateffektprofil som blev färdig i september 2010. I denna klimateffektprofil tog kommunen även fram en lista på åtgärder för det fortsatta anpassningsarbetet. Klimateffektprofilen visade att kommunen har hög beredskap när det gäller regn, stormar och snö men inte när det gäller värme och torka. Kontaktperson i Landskrona är Olle Nordell, ekolog.
Klimateffektprofilen finns att hämta på Landskronas kommuns webbplats
länk till annan webbplats

Ljungby
I Ljungby har en student tagit fram en lokal klimateffektprofil och redovisat den i ett examensarbete. En slutsats är att det framför allt är stormar, regn och snö som har påverkat kommunen och att det kommande anpassningsarbetet i kommunen framför allt borde handla om att skapa en flexibel organisation för att kunna hantera framtida händelser som inte riktigt kan förutsägas.
Uppsatsen kan man ladda ned här: 
länk till annan webbplats
Kontaktperson är Katarina Söderberg, projektledare för klimatanpassning i Kronobergs län.

Ronneby
I Ronneby gjordes den del av den lokala klimateffektprofilen kallad mediainventering i samband med att en utredning av konsekvenser av kommande klimatförändringar genomfördes. Utredningen tillkom på uppdrag av kommunstyrelsen och utmynnade i en rad utredningsuppdrag till olika förvaltningar varav många skall vara klara år 2011. Läs mer om resultatet i Ronneby.länk till annan webbplats Kontaktperson i Ronneby kommun är Monica Oredsson.

Storbritannien
Det var i Storbritannien som man tog fram metoden för lokala klimateffektprofiler under slutet av 1990-talet under namnet Local Climate Impacts Profile, LCLIP. Metoden har nu använts av ett antal brittiska kommuner och det finns länkar till 10 fallstudier. Läs mer länk till annan webbplats