Läs mer

Vägledning för bedömning av dricksvattenrisker vid ett förändrat klimat

Skyfall innebär problem och risker för dricksvattenförsörjningen, särskilt där man har en ytvattentäkt (sjö eller vattendrag) som kan påverkas av avloppsbräddning eller markavrinning. Med klimatförändringen väntas mer nederbörd. Detta ställer större krav på vattentäkter, avloppssystem och dricksvattenproduktion.

Verktyget vänder sig till tjänstemän och politiker som ansvarar för kommunernas vattenverk och avloppssystem, miljö- och hälsoskydd, fysisk planering, beredskapsfrågor och klimatanpassning.

Vägledningen ska vara till hjälp för att bedöma hotbild, åtgärdsbehov och hur prioriterad dricksvattenförsörjningen bör vara. Den ska vara en grund för analyser av hur den kommunala dricksvattenförsörjningen kan påverkas av mer extrem nederbörd: vilka är de riskabla förhållandena, vilka kan konsekvenserna kan bli och vilka anpassningsmöjligheter finns det. Vägledningen berör bl.a. olika smittämnen i förorenat råvatten och hur olika typer av rening kan avdöda dessa.

Vägledningen ska leda till att frågan om anpassningsbehov inom dricksvattenförsörjningen lättare kan angripas av såväl politiker som tjänstemän och leda till bättre underbyggda beslut och prioriteringar inom anpassningsarbetet. Anpassning kan innebära åtgärder mot avloppsbräddning, byte av vattentäkt, bättre övervakning av råvattnet, ytterligare reningssteg mm.

Vägledningen har i oktober 2011 presenterat vid en temadag för kommuner arrangerad i samarbete med länsstyrelsen i Västerbotten.

Verktyget finns att läsa som pdf-fil här.

Kontaktpersoner
Bertil Forsberg
Umeå Universitet
Tel: 090-785 27 51


bertil.forsberg@envmed.umu.se

Ställ en fråga om verktyget Dricksvattenrisker.länk till annan webbplats