Läs mer

D-BOX

Projektet D-BOX svarar mot EU FP7-utlysningen SEC-2011.1.3-3 "Comprehensive toolbox for humanitarian clearing of large civil areas from anti-personal landmines and cluster munitions". Projektet löper under åren 2013-2015. Projektet genomförs av ett konsortium med 20 parter under ledning av Astrium (Frankrike).

D-BOX kommer att adressera problemet med antipersonella landminor och klusterbomber. Inom programmet kommer enkla, innovativa, lättanvända och billiga lösningar för minröjning att utvecklas, vilka kan integreras i en omfattande verktygslåda. Denna "smarta" verktygslåda ska kunna användas under alla faser av humanitär minröjning.

Projekthemsida

Projekt D-BOX har en egen hemsida: www.d-boxproject.eu,länk till annan webbplats där du kan läsa mer om detta internationella projekt. (Extern länk - på engelska)

FOI:s medverkan i projekt D-BOX består av fyra delar:

Informationsinhämtning och analys

FOI ska utveckla ett verktyg för fältoperatörer som ska användas för att mata in och analysera information om minor. Verktyget ska kunna integrera och fusionera olika typer av informationskällor såsom exempelvis information från sensorer och lokalbefolkning.

Sensorer

Här ingår utformning och tillämpning av relevanta sensorsystem såsom hyperspektral avbildning (detektion av ytliggande objekt, skillnader i markstruktur och vegetation ovanför nedgrävda objekt), markpenetrerande radar (GPR) (detektion av nedgrävda objekt), samt signal- och bildbehandling för detektion och reduktion av falsklarm med dessa sensortyper. En värdering av lämpliga sensorer kommer att genomföras, varefter ett modulärt sensorsystem med tillhörande signalbehandling och presentation integreras i ”verktygslådan”.

Ny metodik för hundträning

Nya metoder för snabb inlärning av nya doftetiketter, vilka inte förutsätter träning på avlysta områden eller kräver träningsobjekt som legat i marken under lång tid. Metoderna utvecklas i samverkan med FHTE.

Skyddsutrustning

Metoder och experimentella anläggningar används för test och evaluering av skyddsutrustning (såväl för operatörer som för civilbefolkning). Rekommendationer om situationsanpassad skyddsutrustning utformas.