Läs mer

Hur kan man delta?

Att engagera sig i EU:s H2020-program Säkra samhällen för aktörer inom samhällsskydd och beredskap kan:

  • Ge möjlighet att påverka/styra projekt så att de behandlar relevanta problem på relevanta sätt
  • Skapa kontakter med andra aktörer i andra länder
  • Ge insikt i utvecklingen inom relevanta områden
  • Möjliggöra prov, demonstrationer och testsystem i mycket större skala än vad Sverige ensamt har råd med – ibland till och med i Sverige.

Aktörer kan engagera sig i ett EU-projekt på minst fyra olika sätt. På bilden redovisas de i fallande engagemangsnivå, där punkt ett avser ett avsevärt större engagemang än övriga.

 

engagemangsnivåer

 

 I varje enskilt fall måste varje aktör besluta vilket engagemang som gör att det svenska krisberedskapssystemet får mest nytta av EU-satsningarna på ”Säkra samhällen” inom H2020-programmet. Engagemang högt upp på listan kräver mer tid och resurser men ger också större påverkansmöjlighet och större insyn i projektresultat och europeiska nätverk.

 

Att engagera sig som konsortiemedlem enligt punkt 1 ovan innebär att man formellt ingår i ansökan. Man förbinder sig att lägga ner arbetstid och engagemang om den beviljas, alltifrån några månadsverk upp till flera årsverken. En stor del av kostnaderna vid denna medverkan när projektet löper ersätts av EU. Ett engagemang genom deltagande i demonstrationer eller resultatseminarier enligt punkt 4 ovan tar kanske inte ens ett dagsverke i anspråk och man ikläder sig inget ansvar i övrigt.

Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen‌

Kontakt

Kontaktpersoner

E-post: plattform@foi.se
Tel: 08-55 50 30 00

Helene Hultgren, 013-37 85 85

Lena Engelmark, 08-55 50 36 65
Eva Mittermaier, 08-55 50 38 52
Hans Frennberg, 013-37 80 19

Karin Hjalmarsson, 090-10 68 00
Carina Eldsäter, 08-55 50 39 88
Mirko Thorstensson, 090-10 68 47