Läs mer

Om Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen

FOI driver Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen för att säkerställa tillvaratagande av utvecklingsmöjligheterna i EU:s ramprogram Horisont 2020 för svensk samhällsäkerhet och krisberedskap. Projektet finansieras av anslag 2:4 Krisberedskap via MSB. Basen är FOI:s erfarenheter från medverkan i över 150 EU-finansierade projekt. Utvecklingen av plattformen sker av FOI i dialog med både MSB, och VINNOVA, som arbetar med att stödja och stimulera olika aktörers deltagande i EU.

Ett viktigt syfte med plattformen är att samla de svenska aktörernas behov och verka för att de beaktas när ansökningar formuleras. Vi välkomnar därför alla svenska krisberedskapsaktörer att medverka i plattformen. Anmäl ditt intresse att delta så kan vi hjälpa till med lotsning till kunskaper från redan genomförda projekt, med stöd för att matcha utvecklingsbehov till möjliga s.k. utlysningstopics, och med mötesplatser för aktörer, både de med liknande utvecklingsbehov och de som vill formulera ansökningar.

 

Tidplanen styrs av EU:s årligen återkommande utlysningar av medel inom samhällsutmaningen Säkra samhällen. Vi inleder med att samla aktörer inom samverkansområdena, vilket följs av dialoger med enskilda aktörer för att skapa förståelse för utlysningarnas innebörd i relation till aktörens behov, och samlingar med flera aktörer som kan ha gemensamma behov.

 

Inom EU:s program för Säkra samhällen finns följande delområden:


  • Disaster Resilient Societies - safeguarding and securing society, including adapting to climate change. Här återfinns frågor om krisberedskap, resiliens, räddningstjänst, klimatanpassningsåtgärder, lägesbild, skydd av kritisk infrastruktur samt interoperabilitet och samverkan.

  • Fight against Crime and Terrorism. Här återfinns forensik och utveckling av t.ex. polisiär verksamhet, utveckling av nya metoder för att förhindra och lagföra cyberbrottslighet, säker identitetshantering samt förståelse för mekanismer kring social oro och radikalisering.

  • Border Security and External Security. Här återfinns frågor rörande gränsövervakning, sjöräddning, åtgärder mot smuggling, effektiva gränskontroller, säkra och effektiva logistik och transportflöden, informationssystem och katastrofhjälp.

  • Digital Security. Här återfinns informations- och cybersäkerhet, skydd av kritisk infrastruktur, integritetsfrågor, säkerhet i e-tjänster, ekonomisk säkerhet.

  • Critical Infrastructure Protection.
    .
Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen‌

Kontakt

Kontaktpersoner

E-post: plattform@foi.se
Tel: 08-55 50 30 00

Helene Hultgren, 013-37 85 85

Lena Engelmark, 08-55 50 36 65
Eva Mittermaier, 08-55 50 38 52
Hans Frennberg, 013-37 80 19

Karin Hjalmarsson, 090-10 68 00
Carina Eldsäter, 08-55 50 39 88
Mirko Thorstensson, 090-10 68 47