Läs mer

Projektmål


Det övergripande målet för projektet är att säkerställa tillvaratagande av utvecklingsmöjligheterna i EU-ramprogram Horisont 2020 för svensk samhällsäkerhet och krisberedskap. Projektet har tre huvudsakliga delmål:

Delmål A) Samordning och stimulans av deltagande av svenska krisberedskapsaktörer

  • En utvecklad och validerad process för systematisk inriktning och samordning av medverkan av svenska krisberedskapsaktörer finns implementerad.
  • Processen genomförs årligen och utgör ett strategiskt stöd för aktörer som avser att delta i projektansökningar.
  • Processen leder till projektansökningar som speglar svenska behov, med deltagande av svenska krisberedskapsaktörer
  • Skapa och förmedla relevanta kontakter mellan myndigheter, forskningsorganisationer och näringsliv för att öka nyttan av enskilda initiativ inom området

Delmål B) Internationell samverkan, nätverkande och kunskapsinhämtning från H2020-projekt med svensk medverkan

  • Plattformens inriktningsarbete har gett som resultat att relevanta svenska aktörer deltar i ett antal beviljade projekt.
  • I projekten placeras årligen flera storskaliga demonstrationer och tester i Sverige så att övriga svenska aktörer kan delta och samla in erfarenheter.

Delmål C) Omhändertagande och spridning av resultat från H2020-medverkan

  • Aktiviteter för att omhänderta, sprida och bistå i arbetet med att implementera/nyttiggöra resultaten genomförs. Vilka aktiviteter som genomförs, och när, väljs individuellt för pågående och avslutade projekt med hänsyn till specifika förutsättningar och behov.
  • Aktiviteter (exempelvis workshops) genomförs där flera projekt sätts i sammanhang och deras resultat integreras. Aktiviteterna omfattar också anpassning av resultaten för svenska förhållanden.
 
Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen‌

Kontakt

Kontaktpersoner

E-post: plattform@foi.se
Tel: 08-55 50 30 00

Helene Hultgren, 013-37 85 85
Eva Mittermaier, 08-55 50 38 52
Lisa Hörnsten Friberg, 08-55 50 38 59
Louise Borlind, 08-55 50 31 17
Hans Frennberg, 013-37 80 19

Karin Hjalmarsson, 090-10 68 00