FOI och Försvaret

FOI fungerar som kunskapsbärare för försvaret genom att bygga upp forskningsbaserad kunskap som sedan kan användas för försvarets olika behov från tidiga konceptstudier via materielanskaffning till stöd under insatser.

FOI har till uppgift att stödja försvarets utformning, uppbyggnad och utnyttjande med forskningsbaserad kunskap. I samverkan med Försvarsmakten och Försvarets Materielverk ska FOI utveckla kunskap för insatsorganisationen både på kort och på lång sikt samt medverka till att tillämpa kunskapen i försvarets processer; från perspektivstudier till utvärdering.

 

Grunden för FOI:s kunskap

Försvarsmaktens samlingsbeställning FoT (Forskning och teknikutveckling) är basen för FOI:s kunskapsuppbyggande verksamhet. Kunskapsuppbyggnadens resultat publiceras som forskningsrapporter, vetenskapliga artiklar och konferensbidrag. Beställningen innehåller för FOI:s del långsiktiga uppdrag inom följande områden:

 

 • Modellering och simulering
 • Ledning med Människa-System-Interaktion, MSI
 • Sensorer och signaturanpassning
 • Undervattensteknik
 • Vapen och skydd
 • Telekrig
 • Flygteknik med elektronik och byggsätt

 

Tidigare har även forskning inom CBRN*-området ingått i Försvarsmaktens samlingsbeställning men sedan juli 2010 finansieras den via anslag från Försvarsdepartementet.

 

Kunskapstillämpande uppdrag utöver samlingsbeställningen

FOI:s kunskap och förmåga tillämpas av försvaret i enskilda uppdrag då Försvarsmakten och FMV lägger kunskapstillämpande uppdrag på FOI. Det innebär att FOI med sin kompetens i ett kortare perspektiv hjälper försvaret med olika typer av problem och frågeställningar. Bland annat medverkar FOI i eller ger stöd till Försvarsmaktens inriktningsprocess (perspektivstudier och andra studier, konceptutveckling, m.m.), till anskaffning och vidmakthållande, till avveckling av materiel och anläggningar, till förbandsverksamhet och beredskap och till fredsfrämjande insatser.

 

FOI har medverkat till att lösa vitt skilda problem inom Försvarsmaktens insatsorganisation. Exempelvis har FOI:

 

 • Inför insats medverkat till operativ validering av HKP 16 avseende såväl telekrigsfrågor som sårbarhet mot ballistiska hot. 
 • Medverkat med expertstöd i utvecklingen av Gripensystemet. 
 • Bidragit till att öka förmågan för svenska ytfartyg att undgå att upptäckas av andras spanings- och/eller minsystem. 
 • Bidragit till integrationsarbetet av såväl robotsystem 15 som störskydd för GPS på korvett Visby. 
 • Inför rotation i insatsområdet genomfört utbildning: 
  • i metoder för igenkänning av beståndsdelar och komponenter till explosivämnen för hemmagjorda bomber (IED:er).
  • rörande förekommande burna hotvapensystem i insatsområde. 

 

 • Bidragit med expertstöd för utvärdering och genomförande av övningar och försök inför upphandling av nästa generations interngruppradio (IGR2) för soldaten.
 • Bidragit med expertstöd inför och vid upphandling av laservarnare till fartyg och ny utrustning för teknisk signalspaning.
 • Medverkat i kravställning på ny personlig skyddsutrustning.
 • Medverkat till sårbarhetsvärdering av insatta markfordon.
 • Genomfört detaljerade analyser av flera olika vapentekniska hot i insatsområden.
 • Undersökt hur väl Skyddsmask 90 står emot in-läckage av gaser, fasta partiklar samt aerosoler.
 • Lämnat direktstöd till Försvarsmaktens medicinska hotanalys.
 • Bidragit till att minska risken för egengenererad telekonflikt inom camper.
 • Bidragit till att öka kapaciteten för analys av rymdrelaterade militära förmågor.
 • Expertstöd vid genderanalyser.

 

* CBRN står för kemiska (c), biologiska (b), radiologiska (r) och nukleära (n) ämnen.