Kontakt

Analytisk expertis i kemiska/biologiska frågor

FOI arbetar med att klass­ifi­cera kända och okända kemikalier i kemiska strids­medel. Det innebär att FOI:s laboratorier har utrustning och resurser för att kunna hantera allt från farliga industrikemikalier till toxikologiskt relevanta metaboliter

Tack vare det kan FOI i dag stötta företag med kemiska undersökningar och expertkunskap och hjälpa statliga myndigheter med forensisk analys. 

Några exempel på det arbete som genomförs av FOI:s analytiska experter är struktur­baserade studier av substanser för utveckling av nya mediciner och studier av molekyl­mekanismer.

FOI erbjuder en avancerad analysservice som utförs med de senaste teknikerna inom det kemiska området.

Förutom kemiska stridsmedel arbetar FOI med en mångfald av frågor och ämnen, vilket inkluderar analys av allt från industri­kemikalier till giftiga nedbrytnings­produkter. 

FOI bistår statliga myndigheter med kemiska under­sökningar, komponentanalyser och forensiska analyser. I arbetet ingår också att bestämma strukturella detaljer eller modifieringar i proteiner och att genomföra spåranalyser i biologiska vätskor.

Vi är ett av OPCW:s certifierade laboratorier för analys av kemiska stridsmedel. Verksamheten är ackrediterad och omfattar bland annat årliga laboratoriejämförelser och utveckling av analys­metodik. Uppdragen innebär analyser av kemiska stridsmedel i miljöprover som till exempel vatten och jord. Vi utvecklar även metodik för att verifiera exponering av kemiska stridsmedel till människa genom identifiering av så kallade biomarkörer.

FOI erbjuder möjligheter till tester med biologiska simili­ämnen i provkammare. FOI genomför också tillsammans med Totalförsvarets Skyddscentrum utomhustester med biologiska similiämnen under realistiska former. Testområdet passar för små­skaliga fältförsök och har använts framgångsrikt både under sommar och vinter för att studera hur effekter förändras av temperatur.

Detta skapar möjligheter att genomföra:

  • Kontrollerande tester och utvärderingar av utrustning och metoder för detektion av biologiska ämnen.
  • Kalibrering av detektionsinstrument.
  • Verifikation av utspridningsmodeller.
  • Träning av personal i detektions- och provtagnings­teknik.
  • Träning av ”first responders” i deras utveckling av standardiserade arbetsmetoder.

Mätning av utsläpp
Trots att utsläpp av biologiska ämnen i miljön är ovanligt måste samhället förbereda sig. FOI arbetar därför för att skapa förbättrade metoder för att mäta utsläpp av biologiska ämnen i luften.

Träning av räddningspersonal
Militära enheter och så kallade first responders (polis, räddningstjänst och ambulans­personal) har behov av pålitliga detektionsinstrument och -metoder. FOI har tillgång till avancerade anläggningar för träning i detektions- och provtagning.

FOI har ett av Europas mest kompletta, säkraste och modernaste laboratorium för hantering av mycket giftiga ämnen. Luften och avloppsvattnet från enheten renas via marknadens bästa system. Tillträdet till dessa enheter är högst begränsat och personalen är van vid att arbeta under kommersiell sekretess.

Synteslaboratoriet som är Sveriges enda godkända enhet för framställning av kemiska stridsmedel. Här kan mycket giftiga ämnen tillverkas eller hanteras i liten skala, exempelvis så kallade ”lead compound” för medicinsk forskning. FOIs forskargrupp med erfarna organiska kemister kan utveckla metoder för att skapa nya ämnen såväl som att tillverka stora mängder av kända substanser. Alla tillverkade ämnen packas och karaktäriseras med fullständig produktkontroll före leverans. Arbetet och leveranserna görs under kommersiell sekretess

FOI kan bistå sina uppdragsgivare med:

  • ”Lead compounds” (ämnen för nya medicinska substanser).
  • Bioaktiva substanser.
  • Toxiska reagens.
  • Organiska synteser.

Kontakt

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2021-11-10