Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Säkerhetslaboratoriet

FOI hanterar farliga smitt­ämnen upp till säker­hets­nivå klass 3, ämnen som kan användas för bioterrorism. Laboratoriet har två separata enheter för att för­hindra kontaminering mellan olika experiment.

Provburkar

CBRNE - Forensic Analytical Science Center

Vid hot eller riskfyllda händelser i samhället med paket, brev, behållare eller andra liknande föremål kan det ofta vara svårt eller omöjligt att snabbt och entydigt identifiera innehållet. Om det dessutom finns miss­tanke om att ett föremål innehåller extremt giftiga, smittsamma, radioaktiva ämnen, och/eller explosiv­ämnen (CBRNE) behövs väl ut­arbetade rutiner och strategier som kan beskrivas som en händelsekedja.

En preliminär identifiering av farliga ämnen kan göras på plats med detektionsinstrument, men behöver oftast följas av provtagning och transport av prover till ett analyslaboratorium för otvetydig identifiering. Finns misstanke om spräng­ämnen måste specialutbildade bomb­tekniker desarmera på plats eller transportera föremålet till en säker plats innan provtagning kan ske.

I FOI:s koncept CBRNE-Säkerhetslaboratoriet finns två mottagningsenheter, i Grindsjön, Stockholm och i Umeå. I Grindsjön kan prover tas emot som misstänks innehålla en kombination av CBRN- och explosiv­ämnen och efter desarmering skickas proverna till Umeå för karakterisering av innehållet. Fortsatta CBRN eller E-analyser görs vid centret eller andra specialiserade laboratorier.

För uppdragsgivares räkning kan FOI:s säkerhetslaboratorium

  • Producera inaktiverade P3-organismer för test och validering av identifieringsmetoder och instrument.
  • Göra test och validering av identifierings­metoder och instrument med viabla P3-bakterier.
  • Tillhandahålla resurser för dekonta­minering av lokaler med VHP (Förångad väte­peroxid).
  • Analysera prover (olika matriser som jord, vatten, biologisk vävnad) med realtids-PCR med avseende på ett antal P3-agens.

FOI:s säkerhetslaboratorium

  • Uppfyller Arbetsmiljöverkets krav för arbete med riskklass 3-organismer enligt AFS 2005:1.
  • Är fullt utrustade med vanlig laboratorie­­utrustning, men även med Klass II-bänkar och Klass III-bänk (handskbox).
Kontakt

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2021-10-14