Behandling av personuppgifter vid anmälan till kurser

FOI är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med anmälan till kurser, utbildningar och konferenser.

Personuppgifter såsom namn och kontaktuppgifter om deltagare behandlas för att administrera anmälningarna och för att följa upp myndighetens kurser. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifterna för administration är att fullgöra det avtal som ingicks när du anmälde dig. Rättslig grund för behandlingen som görs i samband med uppföljningen är att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Vid inpassering till FOI:s lokaler behandlar myndigheten personnummer för att säkert kunna identifiera dem som passerar. Den rättsliga grunden för denna behandling är rättslig förpliktelse.

FOI sparar dina personuppgifter bara så länge det är nödvändigt för ändamålet med behandlingen, eller så länge som det krävs i lag eller annan författning.

Läs mer Om dataskyddsförordningen om dina rättigheter som registrerad och om hur du kan kontakta FOI.

Senast uppdaterad: 2024-04-11