Kontakt

Om GNSS, GPS och NAVWAR

Satellitnavigeringssystem (GNSS – Global Navigation Satellite System), som GPS, Galileo och GLONASS, ger position, hastighet och tid med stor noggrann­het och hög tillgänglighet under typiska förhållanden. Systemen har stora fördelar jämfört med tradi­tionella navigerings­­system, som t ex tröghets­navigerings­system. Den militära användningen av GPS är idag omfattande och ökar kontinuerligt.

Illustration av problem med GPS

Försvarsmakten är idag en ackrediterad och godkänd använ­dare av militär GPS. Anskaffning pågår via särskild process FMS - Foreign Military Sales. Försvars­makten har riktlinjer som reglerar hur GNSS skall nyttjas och anskaffas. Den stora nackdelen med civil GPS är sår­bar­heten mot störning. En GPS-mottagare kan störas ut, blockeras, på stora avstånd. Militär GPS är robustare mot störning jämfört med civil GPS men fortfarande kan en militär GPS-mottagare störas ut. Det effektiva stör­avståndet för en militär GPS-mottagare är dock betydligt kortare jämfört med en civil GPS-mottagare.

Det finns ett flertal företag som säljer militärt anpass­ade störsändare mot GPS och GLONASS. Med rudimentär elektro­nik­kunskap är det möjligt att konstruera en GPS stör­sändare och komponenterna kan köpas på den civila marknaden. På Internet kan man ladda ner ett flertal utförliga beskrivningar med tillhörande kopplingsscheman på GPS-störsändare. I några diskussions­forum på Internet resoneras det om var, när och hur GPS ska störas för att erhålla störst effekt. 

Under andra Irakkriget utsattes militär GPS för störning, vilket har bekräftats av US DoD. GPS-störsändare placerades på torn runt Bagdad som skydd mot precisions­styrda vapen som använder GPS. Vilken effekt som störsändarna hade på den amerikanska militära opera­tionen framgår inte. Enligt US DoD kunde GPS-störsändarna lokaliseras för att därefter förstöras. I internationella operationer förut­sätter amerikanska och brittiska försvars­makterna att de kommer att utsättas för fientlig störning av GPS. Svenska militära förband deltar i flera internationella operationer tillsammans med amerikanska och brittiska förband.

Slutsatsen är att tillgängligheten på GPS störsändare är stor och inte utgör någon begräns­ning för en antagonist eller organisa­tion som vill genomföra en störattack. Hotbilden mot den militära användningen av GPS har markant ökat de senaste åren i takt med att användningen av GPS har ökat kraftigt.

Genom förståelse av fördelarna och nack­delarna med satellit­baserade navigerings­system och militär GPS kan dessa använda och utnyttjas på bästa sätt.

Klicka på rutan "Beskrivning av militär GPS" så visas mer information.

Med militär mottagare menas i detta samman­hang en mottagare som använder den militärt krypterade tjänsten i GPS. Med civila mottagare menas i detta sammanhang en mottagare som använder den öppna civila GPS tjänsten. Skillnaden mellan militära och civila mottagare, när det gäller noggrannhet, är idag inte så stor och kommer att minska ytterligare i framtiden på grund av de nya civila signalerna som kommer att introdu­ceras (gäller GPS och Galileo). En väsentlig skillnad är dock att de militära mottagarna, jämfört med en civil GNSS-mottagare, är bättre skyddade dels mot störning och dels mot vilseledning.

Att bli utsatt för vilseledning och störning, vid militära operationer, är ett hot som inte kan bortses ifrån. Skyddet mot dessa hot uppnås genom kryptering och bandsprid­ning av den militära signalen.

Militära mottagare är dock väsentligt dyrare att anskaffa än civila. Kostnader för vidmakt­hållande av militära mottagare är dessutom högre beroende på krav på hantering av kod- och kryptosystem, dokument­ation, under­hålls­kostnader inklusive modifiering m m. Dessutom tillkommer ökade kostnader för särskild utbildning.

Klicka på rutan "Beskrivning av NAVWAR-konceptet" så visas mer information.

Ett koncept kallat Navigation Warfare (NAVWAR), navigations­krigsföring, har utvecklats i USA som beskriver använd­ningen av GPS i ett större perspektiv. Begreppet Navigation Warfare används inom NATO. Navigation Warfare kan sammanfattas med att effekten av den egna användningen av GPS ska maxi­meras samtidigt som den fientliga användningen av GPS minimeras och helst helt förhindras utan att påverka den civila användare utanför opera­tions­­området. NATO:s definition av NAVWAR (STANAG 4621):

NAVWAR is defined as preventing the hostile use of Positioning, Navigation and Timing information while protecting the unimpeded use of the information by NATO forces and preserving peaceful use of this information outside the area of operations

En viktig och central del av konceptet är att använda stör­skydds­system för att minska effekten av fientlig störning. Det finns flera tillämpningar där beroendet av militär GPS är omfattande, t ex precisionsvapen och flyg­plan, vilket medför att kravet på stör­skydd är stort och det krävs externa störskydds­system för att uppnå detta. Ett flertal stör­skydds­system har utvecklats och används idag militärt operativt.

Genom att störa och förhindra fientlig använd­ning av GPS ska de egna för­banden skyddas. Detta kan exempel­vis vara mot enkla förarlösa flygande far­koster med sprängmedel som navigerar med hjälp av ett enkelt GPS-baserat system. För att konceptet Navigation Warfare ska kunna genomföras i sin helhet krävs användning av den nya militära signalen (m-kod). Militär GPS beskrivs i referens.

Illustration av NAVWAR konceptet

Anmäl dig till militär GPS-kurs

Boka in dig på kursen på anmälningssidan.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2019-05-28