Läs mer
Start

FOI:s finansiering

Majoriteten av FOI:s uppdrag är offentligt finansierade. Merparten av finansieringen kommer via uppdrag från Försvarsmakten, Försvarets Materielverk (FMW) samt departement och myndigheter. Sammanlagt utgör det 91 procent av finansieringen och tillsammans med EU:s forskningsfinansiering uppgår det till 94 procent av FOI:s totala finansiering. Anslagsandelen, från Försvarsdepartementet och Utrikesdepartementet, var 19 procent år 2016.

Forskningsuppdragen från Försvarsmakten handlar om kunskapsuppbyggande verksamhet på lång sikt ”Samlingsbeställningarna” samt direkta uppdragsbeställningar. Andelen av uppdragen från Försvarsmakten via samlingsbeställningarna har minskat och andelen direkta beställningar har ökat, men totalen i både volym och andel av uppdrag från Försvarsmakten är oförändrad.

 

Den internationella finansieringen sker i huvudsak på tre olika sätt: inom ramen för EU/European Defence Agency (EDA), av riksdagen beslutade MoU:n (Memorandum of Understanding eller samarbetsavtal) eller genom bilaterala avtal. Eftersom FOI arbetar inom försvarssektorn kräver alla internationella samarbeten utöver EU/EDA godkännande från regeringen eller av regeringen utsedda myndigheter. Beslutsgången varierar beroende på vilken typ av forskning/samarbete det handlar om.

 

Den stora och växande delen av internationell finansierad forskning finns inom EU:s forskningsfinansiering ”FP 7” som numera ersatts av forskningsprogrammet ”Horisont 2020”. FOI erhåller forskningsmedel i konkurrens med forskningsutförare från hela EU samt av EU associerade länder. Forskningen inom FP7/Horisont 2020 handlar om civil säkerhet, EU har ingen gemensam finansiering av försvarsforskning. Däremot deltar Sverige, via FOI och FMV mfl, i EDA:s forskningssamarbete.

 

Bild