FOI:s finansiering

Majoriteten av FOI:s uppdrag är offentligt finansierade. Merparten av finansieringen kommer via uppdrag från Försvarsmakten, Försvarets Materielverk (FMV) samt departement och myndigheter. Sammanlagt utgör det 95 procent av finansieringen och tillsammans med EU:s forsknings­finansiering uppgår det till 97 procent av FOI:s totala finansiering. Anslagsandelen, från Försvars­departementet och Utrikes­departementet, var 19 procent år 2023.

Människor i möte

Forskningsuppdragen från Försvarsmakten handlar om kunskapsuppbyggande verksamhet på lång sikt ”Samlingsbeställningarna” samt direkta uppdragsbeställningar.

Den internationella finansieringen sker i huvudsak på tre olika sätt:

 • inom ramen för EU/European Defence Agency (EDA)
 • av riksdagen beslutade MoU:n (Memorandum of Understanding eller samarbetsavtal)
 • genom bilaterala avtal.

Eftersom FOI arbetar inom försvarssektorn kräver alla internationella samarbeten utöver EU/EDA godkännande från regeringen eller av regeringen utsedda myndigheter. Beslutsgången varierar beroende på vilken typ av forskning eller samarbete det handlar om.

FOI får forskningsmedel i konkurrens med forskningsutförare från hela EU samt av EU associerade länder. Sverige deltar, via FOI och FMV med flera, i EDA:s forskningssamarbete.

Med uppdragsfinansiering menas att vi prissätter och säljer våra tjänster på marknaden. Merparten av uppdragen är offentligt finansierade och kommer från Försvarsmakten, Försvarets materiel­verk och andra departement och myn­dig­heter.

Försvarsmakten stod 2023 för 52 procent av FOI:s totala intäkter. Uppdragen är ofta långsiktiga och rör sig inom bland annat simulering, undervattensteknik, telekrig och flygteknik. Till exempel har FOI:

 • medverkat med expertstöd i utvecklingen av Gripensystemet
 • bidragit till att öka svenska fartygs förmåga att undgå upptäckt av andras spanings- och minsystem.

Försvarets materielverk stod 2023 för 16 procent av FOI:s intäkter. Exempel på uppdrag som vi har haft för myndigheten:

 • utveckla metoder för att före­bygga telekonflikter ute i fält

Exempel på uppdrag som FOI har haft för civila myndigheter:

 • studier och stöd inom området civilt försvar för Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB)
 • analys av pulverbrev för Polisen

Anslagsfinansiering innebär att intäkterna kommer från regeringen, närmare bestämt Försvars­departe­mentet och Utrikes­departementet. Ungefär 19 procent av FOI:s verksamhet är anslags­finansierad och omfattar flera delområden:

 • säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analys
 • forskning inom CBRN-området (CBRN står för kemiska, biologiska, radiologiska, och nukleära ämnen.)
 • internationell verksamhet inom försvars­­materielområdet
 • forskning inom Polisens verksamhets­område
 • forskning, utredningar och andra insatser för säkerhetspolitik och nedrustning

Senast uppdaterad: 2024-02-16