Miljöredovisning

FOI:s miljöarbete är systematiskt uppbyggt och uppfyller kraven för ISO 14001. FOI:s miljö­redovisning uppfyller kraven för EMAS. FOI bidrar till en varaktigt hållbar utveckling och hus­hållning med resurser genom att aktivt praktisera miljöhänsyn i all verksamhet.

Sverige-jorden

FOI:s mest betydelsefulla direkta miljö­påverkan vad avser forskningsverksamheten kommer från alstring av konventionellt avfall inklusive datorer och avseende övrig verksamhet från uppvärmning och elförsörj­ning samt från resor och transporter. Indirekt miljöpåverkan uppkommer till följd av FOI:s forskning och är svår­bedömd. Den indirekta miljö­påverkan från FOI:s försvarsforskning är positiv då forskningen inriktas mot att förebygga miljöskador från försvarets verksamhet och materiel. Arbetet med att driva den indirekta miljöpåverkan i positiv riktning sker på tre olika sätt:

  • genom att utföra miljöforsknings­projekt för försvarssektorn
  • genom att integrera miljöaspekter i övrig försvarsforskning
  • genom att utföra civilt inriktade miljöforsknings­projekt.

I miljöredovisningen återfinns myndighetens miljömål och aktuell miljöstatistik. Du finner miljöredovisningen nedan.

Miljöpolicy för Totalförsvarets forsknings­institut. Fastställd av FOI:s styrelse 2010-02-18.

Ambitionen är att Totalförsvarets forsknings­institut, FOI, bidrar till en varaktig hållbar utveckling och hushållning med resurser genom att aktivt praktisera miljöhänsyn i all verksamhet. Miljöarbetet bedrivs systematiskt.

FOI bidrar till en varaktig hållbar utveckling genom att:

- miljöhänsyn integreras i all verksamhet inklusive resor och transporter

- målmedvetet sträva efter att minimera utsläpp, minska energiförbrukningen samt hushålla med resurser

FOI:s miljöarbete bygger på att:

- personalen har kunskap om miljöfrågornas betydelse i samhället, hos uppdragsgivarna och inom myndigheten

- goda erfarenheter och personalens kompetens och engagemang tillvaratas

FOI miljöpolicy ska förstås och tillämpas av alla medarbetare.

Försvarssektorn arbetar för en hållbar utveckling där miljöhänsyn integreras i all verksamhet, såväl nationellt som internationellt. Miljökrav ska så långt möjligt även ställas på de aktörer som arbetar på uppdrag av eller samverkar med sektorns myndigheter.

Vid mitten av 2000-talet inledde de sex myndig­heterna* inom försvarssektorn ett unikt samarbete för att tillsammans minska sitt ekologiska fotavtryck. FOI:s styrelse har den 18 februari 2010 godkänt att myndigheten ska arbeta efter den miljöpolicy som Miljö­delegationen för försvarsmyndigheterna antagit.

Sedan 2017 medverkar FOI i en gemensam inriktning av sektorns miljöarbete som går ut på att dels använda energin på ett effektivare sätt samt att öka andelen energi från förnybara källor, dels begränsa påverkan från hälso- och miljöfarliga ämnen i kemiska produkter och varor. Samarbetet är ett komplement och stöd till det miljöarbete som redan idag bedrivs på respektive myndighet.

*Försvarsmakten, Försvarets Materiel­verk, Fortifikations­verket, Total­försvarets Forsknings­institut, Försvarets Radioanstalt, Försvarshögskolan

Senast uppdaterad: 2021-12-27