Start

Miljöarbete

FOI:s miljöarbete är systematiskt uppbyggt och uppfyller kraven för ISO 14001. FOI:s miljöredovisning uppfyller kraven för EMAS. FOI bidrar till en varaktigt hållbar utveckling och hushållning med resurser genom att aktivt praktisera miljöhänsyn i all verksamhet.

 

FOI:s mest betydelsefulla direkta miljöpåverkan vad avser forskningsverksamheten kommer från alstring av konventionellt avfall inklusive datorer och avseende övrig verksamhet från uppvärmning och elförsörjning samt från resor och transporter. Indirekt miljöpåverkan uppkommer till följd av FOI:s forskning och är svårbedömd. Den indirekta miljöpåverkan från FOI:s försvarsforskning är positiv då forskningen inriktas mot att förebygga miljöskador från försvarets verksamhet och materiel. Arbetet med att driva den indirekta miljöpåverkan i positiv riktning sker på tre olika sätt:

 

  1. genom att utföra miljöforskningsprojekt för försvarssektorn
  2. genom att integrera miljöaspekter i övrig försvarsforskning
  3. genom att utföra civilt inriktade miljöforskningsprojekt.

 

I miljöredovisningen återfinns myndighetens miljömål och aktuell miljöstatistik. Du finner miljöredovisningen under Relaterade länkar till höger.