Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Jämställdhetsperspektiv på forskningen

Det ska finnas ett jämställdhetsperspektiv på forskningen inom FOI. Det innebär att kvinnor och mäns likheter och skillnader ska belysas och analyseras i forskningsstudier när det är relevant. Det bidrar i sin tur till att den forskning och den teknikutveckling som FOI genomför får en högre relevans för samhället i stort.

Dekorationsbild om jämställdhet

Det står i regeringens instruktion till FOI: att kvinnors och mäns villkor ska belysas och analyseras när det är relevant. Även flera av våra uppdragsgivare, som Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarets materielverk (FMV), har i uppdrag att jämställdhetsintegrera sin verksamhet.

Ett jämställdhetsperspektiv innebär först och främst en medvetenhet och en förståelse för hur biologiska, sociala och kulturella skillnader mellan kvinnor och män påverkar och formar oss som människor. Alla system som bygger på mänskliga aktiviteter innebär en risk för omedvetna fördomar om vad anses vara ”kvinnligt” respektive ”manligt” påverkar utformningen eller användningen.

Samtidigt kan en för stor vikt vid det som skiljer män och kvinnor åt leda till att vi bortser från viktiga likheter. Varje projekt på FOI måste därför bedöma vilka jämställdhetsaspekter som är viktiga för det aktuella uppdraget.

Redan i projektplanen ska vi beskriva hur mäns och kvinnors villkor kommer att beaktas – och om inte motivera varför.

En mångfald av utgångspunkter och perspektiv bidrar till att stärka den samhälleliga relevansen av den kunskap, teknik och innovationer som FOI producerar. Att belysa och analysera kvinnor och mäns villkor när så är relevant är därmed en fråga om forsknings- och leveranskvalitet.

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2021-03-08