Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Upphandling

FOI upphandlar varor och tjänster för ca 250 miljoner kronor årligen. All upphandling/inköp sker via Inköpsenheten på FOI. Exempel på inköpsområden är IT-utrustning, elektronik- och optronikutrustning, mekanikprodukter, maskiner, instrument, kemikalie- och laboratorieprodukter samt tjänster.

Två personer diskuterar

FOI är en statlig myndighet och därmed skyldig att följa Lagen om Offentlig Upphandling, LOUlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Inköpssektionens uppdrag är att se till att all upphandling och alla inköp sker affärsmässigt och juridiskt korrekt.

Som statlig myndighet av de statliga ramavtalen. Ifall en vara eller tjänst inte täcks av dessa avtal gör vi våra egna ramavtal/beställningar.

FOIs upphandlingar hanteras i Tendsign vilket innebär att vi skapar, annonserar och följer upp våra upphandlingar elektroniskt och att alla leverantörer lämnar anbud elektroniskt.

För att ta del av förfrågningsunderlag och kunna lägga anbud på våra aktuella upphandlingar måste du först skapa ett konto hos TendSign (skapa konto hos TendSignlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Här hittar du alla FOI:s aktuella upphandlingarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Att tänka på vid anbudsgivning

Nedan några praktiska tips att tänka på vid en anbudsgivning.

 • Läs noggrant igenom förfrågningsunderlaget och eventuella bilagor
 • Om förfrågningsunderlaget upplevs som otydligt eller om några av de ställda kraven är orimliga, onormalt kostnadsdrivande eller konkurrens­begränsande i något avseende är det viktigt att ansvarig handläggare kontaktas på ett så tidigt stadium som möjligt så att miss­förstånd eller felaktigheter kan undvikas. Begäran om förtydligande/komplettering skall ställas skriftligen via http://www.tendsign.com/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Anbud lämnas på det sätt som efterfrågas och på de villkor som ställs i förfrågningsunderlaget. Anbud som avviker från det efterfrågade eller innehåller reservationer mot ställda villkor kan komma att förkastas, det vill säga att de inte tas upp till prövning.
 • Kontrollera att den information som begärts verkligen finns med i anbudet. Anbud som saknar någon efterfrågad information kommer att förkastas. Under anbudstiden kan anbud korrigeras eller kompletteras.
 • Anbud som inkommer efter sista anbudsdag får inte tas med i upphandlingen.
 • Inkomna anbud omfattas av absolut sekretess tills dess tilldelningsbeslut har fattats eller att upphandlingen på annat sätt har avslutats. Därefter behandlas inkomna anbud i enlighet med offentlighetsprincipen. Önskar anbudsgivare sekretessbelägga hela eller delar av sitt anbud så skall detta klart framgå och vilka skäl som åberopas. Före utlämnande av handlingar görs alltid en sekretessprövning i enlighet med gällande sekretesslagstiftning.

  Välkomna att lämna anbud!

Hur blir jag leverantör?

Alla företag och organisationer är välkomna att lämna in anbud.

Vi behandlar alla på samma sätt, oavsett om anbudsgivaren har varit leverantör tidigare eller är med i en upphandling för första gången. Ett av de viktigaste syftena med offentlig upphandling är att främja konkurrens.

För att kunna bli leverantör till FOI måste du vara med och lämna anbud och bli tilldelad kontrakt i en upphandling. För att kunna vara med och lämna anbud gäller det att hålla sig uppdaterad om vilka upphandlingar som är aktuella. Detta gör man bäst genom att regelbundet besöka vår webbsida. Våra aktuella upphandlingar som är ute på annons ser du under fliken ”aktuella upphandlingar”.

Leverantörskontroll

FOI får med hjälp av Skatteverket upplysningar avseende leverantörer i samband med upphandlingar och tecknande av avtal. FOI begär även fortlöpande uppgifter om ekonomiska förhållanden, redovisning av skatter och avgifter hos de företag som levererar varor och tjänster till myndigheten. Kontrollerna är en del av kvalitetssäkringen av ingångna avtal och ska säkerställa att de krav som ställdes vid anbuden följs/fortlöpande efterlevs.

Uppgifter som inhämtas om namngiven leverantör:

 • är registrerad för moms och arbetsgivaravgifter
 • redovisade arbetsgivaravgifter
 • har F-skatt eller FA-skatt
 • inte har skulder för svenska skatter och avgifter hos Skatteverket/Kronofogden

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2020-10-22