Om FOI på lätt svenska

FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) arbetar med alla slags försvars- och säkerhetsfrågor. ”FOI forskar för en säkrare värld.” Så lyder vår vision. Målet är att följa visionen i allt vårt arbete.

Person i skyddskläder och forskare

FOI är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet. Vi är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet.

Merparten av FOI:s verksamhet är finansierad via olika uppdrag. Våra största uppdragsgivare är Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Vi har även många uppdrag för andra statliga myndigheter samt kommuner och företag. Våra uppdrag rör framför allt krisberedskap och säkerhet.

På FOI

  • gör vi säkerhetspolitiska analyser
  • bedömer vi olika typer av hot
  • är vi ledande inom undervattensforskning och forskning kring explosiva ämnen
  • utvecklar vi beslutsstödsystem
  • utvecklar vi system där människa, teknik och organisation ska samverka
  • forskar vi om flygsystem, it-säkerhet, skydd mot farliga ämnen samt om radar-, laser- och andra sensorsystem.

Inom FOI forskar vi om säkerhet på alla samhällsnivåer – nationellt, regionalt och lokalt. FOI:s kunskap är dessutom efterfrågad internationellt. Vi leder också flera EU-projekt.

Forskningen genomför vi dels i ett långsiktigt perspektiv för att bygga upp kunskap. Och dels genomför vi den i ett mer kortsiktigt perspektiv. Då använder vi forskningen för att besvara frågor från uppdragsgivare som tillämpar kunskapen i sin verksamhet.

FOI har ungefär 1 000 anställda. Cirka 800 av dessa är forskare på akademisk nivå. På FOI arbetar många olika yrkesgrupper: fysiker, kemister, civilingenjörer, samhällsvetare, matematiker och filosofer. Vi arbetar med forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier.

FOI:s forskningsrapporter är på svenska och i vissa fall på engelska. Rapporterna finns att ladda ner eller beställa på sidan rapporter

Kontaktuppgifter till FOI hittar du längst ner, oavsett var du befinner dig på sajten.

Vill du lämna en kommentar om denna webbplats? Klicka på den blå Tyck till-knappen.

Senast uppdaterad: 2021-04-15