Start

Våldsbejakande extremism

Regeringen gav den 2 juni 2016 i uppdrag till FOI att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda.

Uppdraget ska slutrapporteras i februari 2020. Den 1 mars 2018 utökades uppdraget. Det innebär att FOI ska utveckla nya verktyg för analys av innehållet i den propaganda som förekommer och hur den sprids. Uppdraget ska även öka kunskapen om vilken roll våldsbejakande extremistisk propaganda spelar vid självradikalisering, med särskilt fokus på ensamagerande gärningspersoner. Delen av uppdraget som rör ensamagerande gärningspersoner ska vara redovisad senast februari 2019.

 

Den digitala kampen – autonoma rörelser på nätet – I en rapport från FOI ges en inblick i några av de svenska autonoma rörelsernas digitala närvaro. Rapporten är den fjärde delredovisningen av ett regeringsuppdrag som FOI nu överlämnat till regeringen.

 

Det vita hatet – I en rapport från FOI undersöks hur rasism, fördomar och hat ser ut i radikala nationalistiska miljöer på nätet. Rapporten är den tredje delredovisningen av ett regeringsuppdrag som FOI nu överlämnar till regeringen.

 

Det digitala kalifatet – I en rapport från FOI undersöks terrororganisationen IS propaganda från en mängd olika perspektiv. Rapporten är den andra delredovisningen av ett regeringsuppdrag som FOI nu överlämnar till regeringen.

 

Hatbudskap i digitala miljöer – I en rapport från FOI undersöks hatbudskap och våldsbejakande extremism i digitala miljöer. Rapporten är den första delredovisningen av ett regeringsuppdrag som FOI nu överlämnar till regeringen.

 

FOI har fått i uppdrag att göra kvantitativa kartläggningar och analyser av den våldsbejakande extremistiska propaganda som sprids via internet och sociala medier i Sverige. Kartläggningen ska omfatta de våldsbejakande extremistiska miljöer som finns i Sverige: högerextremism, vänsterextremism och islamistisk extremism, och deras internationella kopplingar.

 

I genomförandet av uppdraget och vid spridningen av resultaten samarbetar FOI med Center mot våldsbejakande extremism (CVE), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Nämnden för statligt stöd till trossamfund, Polisen och Säkerhetspolisen.