Start

Remisser

Här kan du ta del av remissvar som FOI har lämnat. En remiss är en hänvisning av ett ärende till myndigheter eller organisationer, så kallade remissinstanser, för yttrande innan beslut fattas. Remissinstansernas svar kallas för remissvar. Varje år lämnar FOI ett flertal remissvar på till exempel lagförslag och utredningar.

Datum

Remissvar

2017-05-08

Remissvar avseende betänkandet Forskning och utveckling på försvarsområdet SOU 2016-16PDF

2017-02-07

Remissvar avseende Skärpta straff för allvarliga brott mot lagen om brandfarliga och explosiva ämnenPDF

2016-12-20

Remissvar gällande "PTS förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare", diarienummer 16-10409PDF

2016-12-13

Remissvar angående promemorian Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder N2016/06282/PBBPDF

2016-10-06

Remissvar angående promemorian Miljöbedömningar Ds 2016:25PDF

2016-10-06

Remissvar gällande redovisning av regeringsuppdrag till Vetenskapsrådet att justera modellen för indikatorerna vetenskaplig produktion och citeringar som underlag till resursfördelning U2016/02084/FPDF

2016-09-30

Remissvar gällande "Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation" (SOU 2016:40)PDF

2016-09-19

Remissvar - Vägledning - Kommunikation med lantbrukare om motåtgärder vid nedfall av radioaktiva ämnen (Dnr 6.9.17-357/14)PDF

2016-07-11

Remissvar gällande Promemorian Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökandePDF

2016-07-04

Remissvar - Enkät för utvärdering av gällande regelverk rörande arvoden för uppdrag i statliga styrelser m.m.PDF

2016-06-21

Remissvar gällande Betänkande: Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering och byggande (SOU:2015:109)PDF

2016-06-13

Remissvar gällande föreskrifter om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser, RSA, (dnr 2016-809)PDF

2016-05-17

Remissvar gällande Staten bredbandsinfrastruktur som resurs (SOU 2016:-1)PDF

2016-05-04

Remissvar - Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EUROATOM) i svensk lagstiftning - Förslag till ny lag om strålskydd. (SSM2014-1921)PDF

2016-05-04

Remissvar - Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EUROATOM) i svensk lagstiftning- Förslag till ny lag om strålskydd. (SSM2014-1921)PDF

2016-04-15

FOI Remissvar avseende SKB:s slutförvarsansökan samt Clink-ansökanPDF

2016-03-23

Remissvar gällande underlag inför beslut om riktlinjer för forskning och innovation på energiområdet för perioden 2017-2020. (dnr M2015/04264/Ee)PDF

2016-03-15

Remissvar gällande Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret, SOU 2015:79PDF

2016-02-29

Remissvar gällande Förslag till ny förordning om elektromagnetisk kompabilitet och till ändring av förordningen (1993:1068) om elektrisk materielPDF

2016-02-08

Remissvar gällande nya förskrifter om hantering av explosiva varorPDF

2016-02-08

Remissvar gälande nya föreskrifter om tillstånd för överföring, import av explosiva varorPDF

2016-01-29

Remissvar gällande föreskrifter och allmänna råd för obligatorisk it-incidentrapporteringPDF

2016-01-27

Remissvar gällande betänkandet. En rymdstrategi för nytta och tillväxt (SOU 2015:75)PDF

2015-11-05

Remissvar över betänkande Skärpt exportkontroll av krigsmateriel (SOU 2015:72) och Sanktionsväxlning - effektivare sanktioner på exportkontrollområdet (SOU 2014:83)PDF

2015-09-14

Remissvar avseende betänkandet "SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige - strategi och åtgärder för säker information i staten" pdfPDF

2015-09-10

Remissvar gällande betänkandet "SOU 2015:25 En ny säkerhetsskyddslag" pdfPDF

2014-12-15

Remissvar gällande betänkande "SOU 2013:61 Försvarsfastigheter i framtiden" pdfPDF

2014-09-30

Remisssvar gällande ESV:s rapport 2014:39 Fungerande styrning av Försvarsmaktens materiel- och logistikförsörjning. pdfPDF

2014-09-10

Remissvar gällande "Nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS". pdfPDF

2014-07-01

Remissvar gällande betänkandet "Investeringsplanering för försvarsmateriel" (SOU 2014:15).pdfPDF

2014-03-03

Remissvar gällande Säker utveckling! Nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial SOU 2013:70.pdfPDF

2013-02-12

Remissvar gällande Regeringens biståndspolitiska plattform.pdfPDF

2013-10-14

Remissvar gällande Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om sprängämnesprekursorerpdfPDF

2013-08-29

Remissvar gällande betänkande "En myndighet för alarmering". (SOU 2013:33).pdfPDF

2013-06-10

Remissvar gällande upphandlingsutredningen (SOU 2013:12) Goda affärer- en strategi för hållbar offentlig upphandling.pdfPDF

2013-05-31

Remissvar gällande Statskontorets översyn av det Nordiska Afrikainstitutets verksamhet och roll. pdfPDF

2013-05-31

Remissvar gällande Ett laboratorienätverk för smittskydd och mikrobiologi i Sverige .pdfPDF

2013-04-23

Remissvar gällande "Riksrevisionens rapport Svensk rymdverksamhet - en strategisk tillgång?" pdfPDF

2013-03-08

Remissvar gällande "Lagrådsremiss sekretess i det internationella samarbetet". pdfPDF

2013-01-28

Remissvar gällande "Förslag till nytt direktiv om radioutrustning". pdfPDF

2013-01-17

Remissvar gällande "Intelligenta transportsystem på vägtransportområdet" pdfPDF

2012-12-13

Remissvar gällande Maritim samverkan (SOU 2012:48).pdfPDF

2012-10-22

Yttrande över promemorian Sekretess i det internationella samarbetet (Ds 2012:34).pdfPDF

2012-10-01

Remissvar gällande betänkandet "Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid" (SOU 2012:29).pdfPDF

2012-09-28

Remissvar gällande Centralt utbrottsstöd - från fältepidemiologi till nationellt kunskapsstöd.pdfPDF

2012-06-27

Utredning på icke-spridningsområdet.pdfPDF

2012-05-25

Ny djurskyddslag SOU 2011-75.pdfPDF

2012-05-15

Remissvar gällande slutredovisning av uppdrag till Statens energimyndighet att redovisa underlag inför kommande beslut om forskning och innovation på energiområdet.pdfPDF

2012-05-04

Remissvar - Ny lag om beredskapslagring av olja.pdfPDF

2012-04-20

Remissvar - Våld och tvång under internationella militära insatser. pdfPDF

2012-03-30

Promemoria med kompletterande beredningsunderlag till betänkandet En ny kameraövervakningslag.pdfPDF

2012-01-30

Remissvar - Förslag till Europaparlaments och Rådets beslut om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa.pdfPDF

2012-01-19

Remissvar- EU-kommissionens förslag Horizon 2020.pdfPDF

2011-11-07

Remissvar - Alla får utnyttja rymden men ingen får tillägna sig den - behövs det en svensk satellitreglering?.pdfPDF

2011-10-07

Strålsäkerhet - gällande rätt i ny form .pdfPDF

2011-09-26

Etappmål i miljömålssystemet .pdfPDF

2011-08-26

Ordförandeskapets förslag till avtal om en enhetlig patentdomstol.pdfPDF

2011-08-08

Genomförande av EUs direktiv om skydd av djur.pdfPDF

2011-07-13

Staten som fastighetsägare och hyresgäst.pdfPDF

2011-06-21

Utrikesförvaltning i världsklass.pdfPDF

2011-06-20

FOU samt Försvarslogistik.pdfPDF

2011-05-31

Myndighetsgemensamt servicecenter.pdfPDF

2011-05-06

Återrapportering till Statens Energimyndighet, förslag till ny lag om beredskapslagring av oljeprodukter m.m.pdfPDF

2011-05-05

Utredningen Folkrätt i väpnad konflikt.pdfPDF

2011-05-04

Europeiska kommissionens förslag, enhetligt patentskydd.pdfPDF

2011-03-14

Remissvar Personalförsörjningen i ett reformerat försvar.pdfPDF

2011-03-04

Remissvar Översyn av vissa aspekter på försvarsattachéorganisationen.pdfPDF