Kontakt

Logotyp för SECURIT

SECURIT

Forskningsprogrammet Security Culture and Information Technology, SECURIT, genom­fördes med finansiering av MSB under perioden juli 2012 till november 2017. Det övergripande syftet med forsknings­programmet var att förbättra organisa­tioners möjligheter att hantera sociala aspekter av informations­säkerhet.

Informationssäkerhetskultur är ett relativt nytt område och ett antal studier har genomförts inom SECURIT för att bidra till uppbyggnaden av kunskap inom området. Dessa studier har bland annat resulterat i 32 bidrag till vetenskapliga tidskrifter, konferenser och workshops samt sex stycken vetenskapliga rapporter.

Inom forskningsprogrammet SECURIT har ett antal forskare studerat sociala faktorer som påverkar organisationers informations­säkerhet. Arbetet har dels bedrivits inom nio stycken forskningsprojekt dels i form av gemensamma aktiviteter. De gemensamma aktiviteterna har, bland annat, resulterat i

  • antologin Informationssäkerhet och organisations­­kultur som presenterar och diskuterar resultaten från 13 av de studier som har genomförts inom programmet
  • en nationell enkätstudie om informations­säkerhet
  • en populärvetenskaplig rapport som beskriver SECURIT.

SECURIT genomfördes av en tvärvetenskaplig forskar­grupp med kompetenser inom bland annat psykologi, filosofi, informatik, statskunskap, informations­säkerhet och kognitions­­vetenskap. De forskare som har arbetet inom SECURIT är verksamma vid Chalmers, Göteborgs universitet, FOI, Högskolan Väst, Karlstad universitet, KTH, Linköpings universitet och Örebro universitet.

Kunskapsdag SECURIT

Den 29 november 2018 genomfördes en kunskapsdag i Stockholm där följande presentationer hölls.