Antologi

Frågor om informations­säkerhet behöver idag hanteras av såväl enskilda individer som inom organisationer och på en mer övergripande samhällsnivå. Det blir också allt tydligare att tekniska lösningar inte alltid räcker till för att lösa problemen. Syftet med antologin Informations­säkerhet och organisations­­­kultur var att på ett populärvetenskapligt sätt ge ett brett perspektiv på organisations­kulturers betydelse för informations­säkerheten i olika delar av samhället, baserat på den forskning som bedrivits inom ramen för programmet Security culture and information technology (SECURIT).

Framsidan av antologin

I antologin medverkar ett tjugotal forskare från olika discip­liner, alla verk­samma i SECURIT. Forskarna present­erar och diskuterar resul­taten av 13 olika studier som genomförts inom ramen för forsknings­­­programmet. De flesta kapitlen presenterar empi­riska studier, där forskarna alltså baserar sina resultat på observationer av verkligheten.

Boken är indelad i fyra delar, där de första tre innehåller kapitel som resonerar om informations­säkerhetskultur dels utifrån breda samhälls­perspektiv, dels på en mer verksam­hets­­nära nivå. Den fjärde delen innehåller kritisk reflektion kring ett antal centrala begrepp och förutsättningar för informations­säkerhetsarbete.

Genom det mångfacetterade anslaget belyser antologin fenomenet informationssäkerhet ur många olika perspektiv. Förhoppningen är att detta ska bidra till att fördjupa läsarens förståelse för fenomenet såväl i ett organisatoriskt som i ett bredare samhälleligt sammanhang. Antologin avser göra resultaten från SECURIT-programmet tillgängliga och tillämpbara för personer som är praktiskt verksamma med att utveckla informations­säkerhet i olika typer av organisationer. Boken är även avsedd att kunna användas som introduktion till ämnet för forskare och för studenter i grundutbildning.

Informationssäkerhet och organisations­kultur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Hallberg J, Johansson P, Karlsson F, Lundberg F, Lundgren B, & Törner M. (Red.). Studentlitteratur. 2017.

Hallberg J. Förord.

Törner M. Inledning och förklaring av några centrala begrepp.

Karlsson M, Karlsson F, Åström J. Organisations­kulturens påverkan på informationssäkerhetsarbetet.

Pousette A, Törner M. Kunskap om informations­­säkerhetsklimat ger verktyg för förändring.

Frostenson M, Hedström K, Helin S, Karlsson F, Kolkowska E, Prenkert F. Samverkan mellan aktörer i industriella nätverk skapar nya utmaningar för informationssäkerheten.

Landgren B. Informationssäkerhet vid hantering av samhällsstörningar.

Johansson P, Hellberg S. Att värna personlig integritet – en förutsättning för att nå målen med eHälsa.

Berndtsson J, Johansson P. Vissel­blåsning och meddelarfrihet – en förutsättning för informations­­­säkerhets­arbete?

Törner M, Skyvell-Nilsson M, Pousette A. Värdekonflikter och problemlösning i sjukvårdens informationshantering.

Hedström K, Karlsson M, Kolkowska E. Utveckling av praktikanpassad informations­säkerhetspolicy.

Sommestad T, Hallberg J, Karlzén H. Varför följer användarna inte bestämmelserna?

Törner M. Regler, regelföljande och informations­säkerhet.

Andersson A, Karlsson F, Hedström K. Konfliktfylld kultur vid framtagande av informations­säkerhets­standarder.

Lundgren B. Vad är säker information?