Kontakt

Varför engagera sig och hur kan man delta?

Samverkansplattformen är ett sätt att skapa ett forum där forskare och slutanvändare kan mötas för att kunna skapa framgångsrika samarbeten kring EU-projekt. Man får möjlig­het till dialog, samarbeten och samverkans­tillfällen genom att plattformen tar tillvara på utveck­lings­­möjligheterna i EU-ramprogram H2020 för svensk samhällssäkerhet och krisberedskap.

Pyramid med tre "våningar". Nederst: Verksamhetsutveckling, mitten: samverkansområden, överst: praktisk krishantering

EU-medel kan användas för myndig­heters verksam­hets­utveckling. Därigenom kan den få en större ekonomisk volym och ges möjlighet att testa stora system praktiskt. I det europeiska projektsamarbetet ingår du i ett nätverk och får ta del av andras erfaren­heter, samtidigt som du ges utrymme att ta del av omvärlds­utvecklingen.

Som ledamot i ett samverkansområde verkar du, med stöd från MSB, för att främja sam­hällets säkerhet, krisbered­skapen och det civila försvaret. Genom att Sverige deltar i EU-projekt kan resurser och kraft läggas på förmåge­behov och behov vid höjd beredskap. Frågor som berör flera myndigheter kan hanteras samlat så att samsyn uppnås. Samtidigt kan enskilda myndig­heterna få stöd i sitt eget utvecklingsarbete.

Genom att delta i EU-projekt får du möjlighet att testa lösningar och påverka framtida lösningar till stöd i ditt arbete, samtidigt som du får del av erfarenheter från kollegor i Europa

Att engagera sig i EU:s H2020-program Säkra samhällen för aktörer inom samhällsskydd och beredskap kan:

  • Ge möjlighet att påverka/styra projekt så att de behandlar relevanta problem på relevanta sätt
  • Skapa kontakter med andra aktörer i andra länder
  • Ge insikt i utvecklingen inom relevanta områden
  • Möjliggöra prov, demonstrationer och testsystem i mycket större skala än vad Sverige ensamt har råd med – ibland till och med i Sverige.

Aktörer kan engagera sig i ett EU-projekt på minst fyra olika sätt. På bilden redovisas de i fallande engagemangs­nivå, där punkt ett avser ett avsevärt större engagemang än övriga

Fyra cirklar med var sin rubrik på olika sätt att engagera sig i EU-projekt.

I varje enskilt fall måste varje aktör besluta vilket engagemang som gör att det svenska krisbered­skaps­systemet får mest nytta av EU-satsningarna på ”Säkra samhällen” inom H2020-programmet. Engagemang högt upp på listan kräver mer tid och resurser men ger också större påverkansmöjlighet och större insyn i projektresultat och europeiska nätverk.

Att engagera sig som konsortiemedlem enligt punkt 1 ovan innebär att man formellt ingår i ansökan. Man förbinder sig att lägga ner arbetstid och engagemang om den beviljas, alltifrån några månadsverk upp till flera årsverken. En stor del av kostnaderna vid denna medverkan när projektet löper ersätts av EU. Ett engagemang genom deltagande i demonstrationer eller resultatseminarier enligt punkt 4 ovan tar kanske inte ens ett dagsverke i anspråk och man ikläder sig inget ansvar i övrigt.

Vi välkomnar alla som arbetar i EU-projekt att höra av sig, vi vill gärna länka till era relevanta hemsidor.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2022-12-30