Start

Att tänka på vid anbudsgivning

Nedan hittar du några praktiska tips som kan vara värda att tänka på vid en anbudsgivning.

  • Läs noggrant igenom förfrågningsunderlaget och eventuella bilagor
  • Om förfrågningsunderlaget upplevs som otydligt eller om några av de ställda kraven är orimliga, onormalt kostnadsdrivande eller konkurrens­begränsande i något avseende är det viktigt att ansvarig handläggare kontaktas på ett så tidigt stadium som möjligt så att miss­förstånd eller felaktigheter kan undvikas. Begäran om förtydligande/komplettering skall ställas skriftligen via http://www.tendsign.com/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Anbud lämnas på det sätt som efterfrågas och på de villkor som ställs i förfrågningsunderlaget. Anbud som avviker från det efterfrågade eller innehåller reservationer mot ställda villkor kan komma att förkastas, det vill säga att de inte tas upp till prövning.
  • Kontrollera att den information som begärts verkligen finns med i anbudet. Anbud som saknar någon efterfrågad information kommer att förkastas. Under anbudstiden kan anbud korrigeras eller kompletteras.
  • Anbud som inkommer efter sista anbudsdag får inte tas med i upphandlingen.
  • Inkomna anbud omfattas av absolut sekretess tills dess tilldelningsbeslut har fattats eller att upphandlingen på annat sätt har avslutats. Därefter behandlas inkomna anbud i enlighet med offentlighetsprincipen. Önskar anbudsgivare sekretessbelägga hela eller delar av sitt anbud så skall detta klart framgå och vilka skäl som åberopas. Före utlämnande av handlingar görs alltid en sekretessprövning i enlighet med gällande sekretesslagstiftning.

 

Välkomna att lämna anbud!