Start

PuL-info

Syftet med PuL (Personuppgiftslagen 1998:204) är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.    

 

SFS 1998:204
Lagen innehåller bestämmelser om behandling av personuppgifter. PuL gäller all behandling av personuppgifter som sker automatiskt, d.v.s. med hjälp av datorer eller någon annan form av IT-teknik. Det innebär att lagen har en mycket vittomfattande tillämpning.

 

Behandling av personuppgifter
En behandling av personuppgifter måste vara tillåten enligt PuL. Det innebär bland annat att den person som uppgifterna avser antingen har lämnat sitt samtycke eller att behandlingen uppfyller något annat villkor i lagen.

 

Informationsskyldighet
PuL föreskriver att den enskilde skall informeras när uppgifter om honom eller henne behandlas elektroniskt.

 

Personuppgifter och Internet
Personuppgifter som publiceras på Internet är i allra högsta grad tillgängliga för alla. PuL tillåter ändå i vissa fall att personuppgifter läggs ut på webben. Här listas några praktiska exempel över vad som generellt gäller på arbetsplatsen, i skolan, föreningslivet, kommuner och foton.

 

Ordförklaringar
I lagtexten förekommer många ord som kan vara svåra att förstå.

 

Registerutdrag
Varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar. I vissa fall är rätten dock begränsad. En handling är allmän om den förvaras hos riksdagen eller en beslutande kommunal församling. Offentlighetsprincipen innebär också att vissa uppgifter är tillgängliga för alla.

 

Fördjupning om PuL
Det är främst 23-27 §§ som rör privatpersoner. De handlar om information som ska lämnas självmant eller efter ansökan samt sekretess ochtystnadsplikt.