[PROJEKTSIDHUVUD]

Kontakt
Samverkansplattform H2020 Säkra Samhällen

Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen

Samverkansplattform H2020: Säkra sam­hällen är ett sätt att skapa ett forum där forskare och slut­användare kan mötas för att kunna skapa framgångs­rika samarbeten kring EU-projekt. Man får möjlighet till dialog, samarbeten och samverkanstillfällen genom att plattf­ormen tar tillvara på utvecklings­möjligheterna i EU-ramprogram H2020 för svensk samhälls­säkerhet och krisberedskap.

Personer som rör sig på en öppen plats.

 

För dig som arbetar för Sveriges samhällssäkerhet och krisberedskap

Vi välkomnar alla svenska krisberedskaps­aktörer att medverka i plattformen. Platt­formen bjuder in till tillfällen där det finns möjlighet att diskutera sam­arbetsmöjligheter i framtida utlysningar. Vi kommer även gärna till din organisation och presenterar, efter initial dialog, relevant kunskap som tagits fram inom ramen av EU-projekt.

Om krisberedskapssystemet

Huvudaktörer med ett områdesansvar inom krisberedskap:

Det geografiska områdesansvaret är uppdelat på lokal, regional och nationell nivå.

 1. Lokalt: Sveriges Kommuner och Landsting
 2. Regionalt: Länsstyrelserna
 3. Nationellt: Regeringen, Regerings­kansliet, och utpekade centrala myndigheter
 • Elsäkerhetsverket
 • Finansinspektionen
 • Folkhälsomyndigheten
 • Försäkringskassan
 • Kustbevakningen
 • Livsmedelsverket
 • Luftfartsverket
 • Länsstyrelserna
 • Migrationsverket
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Pensionsmyndigheten
 • Polismyndigheten
 • Post- och telestyrelsen
 • Riksgäldskontoret
 • Sjöfartsverket
 • Skatteverket
 • Socialstyrelsen
 • Statens energimyndighet
 • Statens jordbruksverk
 • Statens veterinärmedicinska anstalt
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Säkerhetspolisen
 • Trafikverket
 • Transportstyrelsen
 • Tullverket

Varför engagera sig?

Samverkansplattformen är ett sätt att skapa ett forum där forskare och slutanvändare kan mötas för att kunna skapa framgångsrika samarbeten kring EU-projekt. Man får möjlig­het till dialog, samarbeten och samverkans­tillfällen genom att plattformen tar tillvara på utveck­lings­­möjligheterna i EU-ramprogram H2020 för svensk samhällssäkerhet och krisberedskap.

EU-medel kan användas för myndig­heters verksam­hets­utveckling. Därigenom kan den få en större ekonomisk volym och ges möjlighet att testa stora system praktiskt. I det europeiska projektsamarbetet ingår du i ett nätverk och får ta del av andras erfaren­heter, samtidigt som du ges utrymme att ta del av omvärlds­utvecklingen.

Som ledamot i ett samverkansområde verkar du, med stöd från MSB, för att främja sam­hällets säkerhet, krisbered­skapen och det civila försvaret. Genom att Sverige deltar i EU-projekt kan resurser och kraft läggas på förmåge­behov och behov vid höjd beredskap. Frågor som berör flera myndigheter kan hanteras samlat så att samsyn uppnås. Samtidigt kan enskilda myndig­heterna få stöd i sitt eget utvecklingsarbete.

Genom att delta i EU-projekt får du möjlighet att testa lösningar och påverka framtida lösningar till stöd i ditt arbete, samtidigt som du får del av erfarenheter från kollegor i Europa

Vi välkomnar alla som arbetar i EU-projekt att höra av sig, vi vill gärna länka till era relevanta hemsidor.

EU:s information om H2020, Secure Societies, och kommande utlysnings­topics: Horizon 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

MSB:s EU-sidorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vinnova har information om H2020 och andra program inom EUlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vinnovas visualiseringsverktyglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för H2020-projekt är väldigt givande att klicka sig runt i.