Start

Fler miljöbrott kräver utökad forskning

2014-03-21

Miljöbrottslighet, som illegal handel med djur och djurdelar eller farligt avfall, är en av de mest omfattande brottskategorierna i världen. Mer forskning behövs för ökad kunskap om de sociala och ekonomiska konsekvenserna.

 

Global organiserad miljöbrottslighet får allt mer uppmärksamhet av aktörer som FN och EU. Miljöbrott är handlingar som skadar miljön, människors hälsa och som bryter mot miljölagstiftning. De ekonomiska vinsterna från exempelvis illegal handel med djurdelar är stora och via internethandel uppkommer ständigt nya marknader. En typ av miljöbrott som ökar är handel med utsläppsrätter för koldioxid och förskingring inom vattensektorn. Export av elektroniskt avfall (e-avfall) till utvecklingsländer, illegalt överfiske, artskyddsbrott samt illegal avverkning av timmer, växer också i en alarmerande takt.

 

- Medan den illegala handeln både driver och finansierar konflikter genom att exempelvis finansiellt stödja miliser och terrorverksamhet, går endast en liten del av vinsterna från den illegala verksamheten till lokalbefolkningen, vilket verkar hämmande för en hållbar utveckling i den aktuella regionen, säger Birgitta Liljedahl, 1:e forskare vid FOI.

 

Både Sverige och EU berörs av den ökande omfattningen av miljöbrott. I takt med att brottsligheten eskalerar ökar dess betydelse för konflikter, terrorism och vapenhandel.  Verksamheter i kris- och konfliktområden löper stor risk att omedvetet, direkt eller indirekt bidra till den komplexa miljöbrottsekonomin. Exempelvis utgör korruption ofta en indirekt länk till miljöbrottsekonomin. Det finns ett stort behov av att bättre förstå sambanden mellan de transnationella illegala marknaderna, organiserad brottslighet och konflikter. Behovet har bland annat lyfts fram av polisen, Interpol, FN:s generalsekreterare och EU.

 

Ett verktyg som är operativt idag är - miljöunderrättelsetjänst. Miljöunderrättelser kan ge tidiga indikationer på utvecklingen avseende miljörelaterade brott. Tekniker som miljöunderrättelseanalytikerna använder som stöd är exempelvis satellitbildstolkning och geografiska informationssystem.

 

- Mer forskning inom området behövs. Det finns fortfarande kunskapsluckor när det gäller kopplingen mellan miljöbrott, organiserad brottslighet, terrorism och konflikter. Vi behöver forska om mekanismerna bakom brottsligheten och utveckla metoder för att snabbare upptäcka och förebygga miljöbrott, inklusive modeller för att beräkna de dolda kostnaderna av miljöbrottslighet säger Annica Waleij, 1:e analytiker vid FOI.

 

Läs mer i artikeln ”Miljöbrotts roll i terrorism, konflikter och kriminalitet” av Annica Waleij, Birgitta Liljedahl, Kristoffer Darin Mattsson och Louise Simonsson i publikationen ”Strategisk utblick 2013”