Workshop i FN-skrapan i New York. T v Kristina Zetterlund och Claes Nilsson, FOI. T h Överste Singh, chef för FN:s Force Generation Service (FGS) och Oliver Ulich, bitr chef vid FN-sekretariatets avdelning för Policy, utvärdering och övning. (DPET)

FOI hjälper FN att tydliggöra och förbättra styrkegenerering

2015-11-13

Vid en workshop i New York presenterade FOI upplägget för en handbok för styrkegenerering i FN:s fredsfrämjande insatser.

FN har idag mer än 100 000 soldater och poliser från 122 länder insatta i 16 fredsfrämjande insatser i världen. Arbetet med att försörja insatserna med truppbidrag av rätt kvantitet och kvalitet från olika medlemsländer och få dem på plats i insatsområdena är komplext. FOI har därför fått i uppdrag av FN-sekretariatet att stödja framtagningen av en handbok för styrkegenerering och deployering i FN:s fredsfrämjande insatser. Anledningen till att organisationen vänt sig till FOI för stöd är de studier som FOI de senaste åren gjort för bl a Försvarsdepartementet kring svenskt deltagande i FN-insatser och FN:s reformarbete.

 

Vid en workshop i New York i slutet av oktober presenterade Claes Nilsson och Kristina Zetterlund från FOI handbokens tänkta upplägg. Underlaget kommer från en omfattande genomgång av olika processer och riktlinjer som redan idag finns för FN:s fredsfrämjande verksamhet samt utvärderingar av olika insatser. Därutöver har FOI intervjuat ett stort antal FN-tjänstemän och representanter från medlemsländerna om deras syn på styrkegenerering och behov av förbättringar. Seminariet samlade ett 100-tal militär- och polisrådgivare från FN:s olika truppbidragarländer. Syftet var att få in medlemsländernas förväntningar på arbetet.

 

- Workshopen gick mycket bra, säger Claes Nilsson. Det stora deltagandet visar hur angelägen frågan är. FN har länge haft svårt att sätta upp nya insatser på kort tid vilket har haft stora negativa effekter. Man riskerar att tappa befolkningens förtroende samtidigt som konflikterna kan förvärras innan man kommer på plats. Processen för styrkegenerering och deployering är idag mycket komplex och präglas av en hel del informella inslag. Vårt jobb blir här att skapa en tydlig och tillgänglig översikt över processen och ta vara på senaste årens reforminitiativ så att den kan bli mer effektiv.

 

FOI:s arbete finansieras av Försvarsdepartementet och Utrikesdepartementet, och beräknas pågå till våren 2016, då handboken lanseras.