Östersjöländernas militärutgifter

2015-12-18

I ett nytt memo redovisas militärutgifternas utveckling i Östersjöländerna. Sammanställningarna innehåller även prognoser till 2020.

I studien beskrivs utvecklingen för nio länder; Östersjöländerna plus Norge men exklusive Ryssland. Såväl utgifternas utveckling som deras andel av respektive lands bruttonationalprodukt, BNP redovisas.

 

I Estland, Lettland och Litauen ökar såväl utgifternas absoluta värden som BNP-andelen. I Norge och Polen är såväl utgifter som BNP-andel stabila. I Sverige ökar militärutgifterna, medan BNP-andelen däremot sjunker. I Finland och Tyskland är utgifterna stabila, men BNP-andelen sjunker. I Danmark minskar både militärutgifter och BNP-andel.

 

Ladda ner Memot här (engelska)PDF