Soldater övar för konflikter i stadsmiljö på Markstridsskolan i Kvarn. Hela området har ett väl utbyggt sensorsystem, som mäter hur soldater rör sig och hur deras vapen används under övningarna, mätresultat som FOI kan använda. Foto: Försvarsmakten.

Framgång för forskning kring multisensorsystem

2017-10-16

FOI kan i en ny rapport till Försvarsmakten redovisa många framsteg i forskningen kring multisensorsystem. Bland annat att system nu självständigt kan följa misstänkta objekt.

När den svenska Försvarsmakten sändes ut på internationella uppdrag i länder som Afghanistan eller Mali visade det sig att övervakningen av urbana miljöer med många människor och fordon i rörelse närmast var en mardröm och ett arbete som kräver stora personella resurser. Men FOI har i ett tiotal år forskat kring multisensorsystem som utan mänsklig inblandning registrerar vad som händer i en svårbevakad omgivning och som larmar en operatör vid onormala händelser.

 

Vid årsskiftet avrapporterar FOI det treåriga forskningsprojektet ”Multisensorsystem för övervakning” till Försvarsmakten. Där redovisas flera spännande resultat, bland annat att:

  • Multisensorsystemen blir allt bättre på att upptäcka och larma för avvikelser, så kallad anomalidetektion. Det kan röra sig om att en eller flera människor beter sig underligt i en folksamling.
  • Multisensorövervakning med värme-, rörelse- och radardetektorer har utvecklats, en utveckling där FOI bidrar med tester, metodutveckling och omvärldsbevakning Det gör det möjligt att på ett mer robust sätt följa hot i en komplex miljö.
  • Multisensorsystemen ger ökad förmåga att kunna detektera nya potentiella hot som exempelvis drönare (UAV).
  • System som är framtagna för militär övervakning i stadsmiljö, är också användbara i småbruten terräng med kullar och dalar där fiender kan gömma sig. De kan även anpassas för att upptäcka terroristdåd, och då till exempel larma för fordon som framförs på ett onormalt sätt eller på platser där de inte borde vara.

 

FOI:s forskare har även blickat framåt och tittat på möjligheten att använda rörliga sensorplattformar för spaning, i första hand drönare.


– Vid ett larm skulle systemet självständigt kunna sända en drönare för att spana och rapportera om det är ett falsklarm eller ett hot. På så vis minskar risken för den personal som annars måste skickas ut för att spana. Hotet kan då också bekämpas tidigare, innan det har orsakat skada, säger Stefan Nilsson, forskningsledare på avdelningen för ledningssystem i Linköping.

 

FOI:s framgångar inom multisensorområdet bygger framförallt på kunskapsbredd.

 

– Inom huset har vi forskning som täcker alla former av sensorer, vi arbetar med informatik och signalbehandling och vi kan genomföra simuleringar och mätningar.

 

Vilket ger FOI en framskjuten roll i internationell sensorforskning.

 

– Det gör oss till en attraktiv partner som många vill samarbeta med, exempelvis i internationella projekt som EU:s ramprogram.

FOI arbetar att med undersöka hot med hjälp av sensorer på självständiga rörliga plattformar. Därmed behöver inga soldater skickas ut förrän hotets natur är fastställt. Foto: Tomas Eriksson.