Start

Brandmän under övning. Foto: Håkan Wingfors.

FOI:s forskning hjälper brandmän att få en säkrare vardag

2017-12-13

Metoder som tagits fram för att forska kring hälsorisker för soldater i strid används nu för att ge räddningspersonal en bättre arbetsmiljö.

FOI:s avdelning för CBRN-skydd har genomfört en hälsostudie som initierats av räddningspersonal och finansierats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. I studien undersöktes elever vid MSB:s räddningsskolor som deltagit i brandövningar och släckningsarbete.

 

Mängden ohälsosamma partiklar i rökgaser utanför och innanför skyddsdräkterna analyserades. Hur mycket skadliga ämnen som upptas via huden under den här typen av övningar undersöktes också. För att få en bild av elevernas samlade exponering för ohälsosamma ämnen under de övningar som ingick i studien mättes halten av urinmetaboliter av polycykliska aromatiska kolväten (PAH), före och efter övningen.

 

– Det är viktigt att mäta den totala exponeringen som brandmän utsätts för, säger forskare Håkan Wingfors som står bakom projektet. Att utsättas för de här carcinogena ämnena någon enstaka gång behöver inte vara farligt, men den ackumulerade exponeringen ökar riskerna. Målet är ju att ingen ska behöva ta skada av sitt arbete.

 

Studierna visar på måttligt förhöjda halter i urinen, men belyser vikten av att skydda andningsorganen och huden mot giftiga gaser och brandrök. Det är också viktigt att skyddskläder och material som använts vid insatsarbete avlägsnas så snabbt som möjligt.

 

I studierna har analyssystem och metoder framtagna av FOI:s forskare använts. Metoderna, som ursprungligen togs fram för att studera arbetsmiljön för soldater som utsätts för kemikalier och föroreningar från bränder och explosioner, kan förbättra arbetsmiljön även för andra yrkesgrupper. De används nu alltså även i studier för att undersöka arbetsmiljörisker för insatspersonal, som poliser och brandmän.

 

Uppskattad studie

Roger Magnusson, forskare på FOI, som förutom att han varit med och tagit fram analysmetoderna också har ett förflutet som deltidsbrandman, är nöjd med att metoderna kommer till användning i ett bredare sammanhang:

 

– Jag tycker det här är ett mycket viktigt område. Brandmän är ju en grupp som är mycket utsatt, bland annat för rökgaser, och jag vet att det är många som funderar över hälsoriskerna. Därför har vår studie blivit väl emottagen av den räddningspersonal som initierade den.

 

Intresse från utlandet

En framgångsfaktor i FOI:s forskning är det tvärvetenskapliga samarbetet som gör det lättare att hantera komplexa frågor. Möjligheten att kombinera kemister, toxikologer och samhällsvetare i ett och samma projekt är unik för FOI och ger nya infallsvinklar på kända problem.

 

– Kontinuerlig forskning är viktig eftersom vi ser en ständig utveckling på materialsidan i form av nya byggnadsmaterial och bränslen. Då är det viktigt att veta hur dessa ämnen påverkar räddningspersonalen i olika insatser, men också ur ett civilförsvarsperspektiv, avslutar Håkan Wingfors.

 

De tidigare studierna som gjorts av förhållandena för militär personal har rönt intresse utomlands. Den avslutade studien bland räddningspersonal är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Annals of Work Exposures and Health.