Kontraktering i internationella insatser: Kartläggning av trender, utmaningar och risker vid insatskontraktering

Författare:

  • Cecilia Hull Wiklund

Publiceringsdatum: 2010-12-16

Rapportnummer: FOI-R--3111--SE

Sidor: 46

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • kontraktering
  • utkontraktering
  • insatskontraktering
  • internationella insatser
  • folkrätt
  • deltagande i stridigheter
  • civila åtföljande stridskrafterna
  • kontrakterat stöd till insatser
  • offentlig-privat samverkan

Sammanfattning

Denna rapport är skriven inom ramen för FOI:s projekt "Internationella insatser" på uppdrag av Försvarsdepartementet. Syftet är att vara kunskapsuppbyggande för beslutsfattare och väcka förståelse för den problematik som lyfts i rapporten. Rapporten kartlägger de områden inom militära internationella insatser som lagts ut på entreprenad och studerar vilka faktorer som driver viljan och behovet av att använda sig av privata kontraktorer för att utföra dem. Studien föreslår att företagen måste kategoriseras i förhållande till uppdragsgivarens (Försvarsmakten) verksamhet för att bättre förstå riskerna och möjligheterna med insatskontraktering. Den lyfter också fram tre områden som ställer särskilda utmaningar: folkrätten, ansvarsfördelning kopplat till skydd och säkerhet för anställda vid kontrakterade företag samt säkerställande av insatsens förmåga. Rapportens slutsats är att Sverige och Försvarsmakten saknar en del av det ramverk som skulle behövas för att bättre hantera de risker som finns kopplade till kontraktering av privata företag inom ramen för internationella insatser. Detta inkluderar politisk inriktning kring vad som kan kontrakteras och till vilken grad samt hur Försvarsmakten bör förhålla sig till kontraktering av verksamheter som folkrättsligt kan tolkas som deltagande i stridigheter.