On non-specific evidence

Författare:

  • Schubert Johan

Publiceringsdatum: 1992-01-28

Rapportnummer: FOA C 20856-2.7

Sidor: 14

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Artificial intelligence
  • decision support systems
  • belief functions
  • Dempster-Shafer theory
  • evidential reasoning
  • uncertainty
  • non-specific evidence
  • cluster analysis
  • anti-submarine warfare

Sammanfattning

Dempster-Shaferteorin, vilken är ett sätt att hantera osäker information, baserar sig på att man har evidenser för och/eller emot en eller flera olika utsagor. Dempster-Shaferteorin innehåller en regel för hur dessa evidenser skall vägas samman, Dempsters regel. När man samtidigt resonerar med evidenser rörande olika händelser är det nödvändigt att särskilja evidenserna beroende på vilken händelse de hänför sig till. Dessa händelser skall därefter hanteras självständigt. Emellertid är detta kanske inte genast möjligt när evidensers utsagor är vagt specificerade i betydelsen att det kanske inte är säkert till vilken händelse de hänför sig. I denna rapport fastslås ett kriterium för att partitionera evidenserna i delmängder representerande händelser. Detta kriterium, härlett från konflikten inom varje delmängd, innefattar minimerandet av en kriteriefunktion för partitionens totalkonflikt. En algoritm baserad på kriteriefunktionens kännetecken och en iterativ optimering mellan evidensers partitioneringar är föreslagen.