On Rho in a decision-theoretical apparatus of Dempster-Shafer theory

Författare:

  • Schubert Johan

Publiceringsdatum: 1993-06-14

Rapportnummer: FOA C 20927-2.7

Sidor: 12

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Belief functions
  • decision analysis
  • decision making
  • decision tree
  • Dempster-Shafer theory
  • evedential reasoning
  • reasoning under uncertainty

Sammanfattning

Thomas M. Strat har utvecklat en beslutsteoretisk apparat för Dempster-Shaferteorin (Decision analysis using belief functions, Int. J. Approx. Reasoning 4(5/6), 391-417, 1990). I denna apparat konstrueras förväntade nyttointervall för olika val. Det val med högst förväntad nytta är att föredra framför andra. Emellertid, för att finna det föredragna alternativet när det förväntade nyttointervallet för ett val är inneslutet i det av ett annat, är det nödvändigt att interpolera en insiktsfull punkt i intervallen. Detta görs med parametern p, där p är definierad som sannolikheten att tvetydigheten om nyttan av varje icke-enkelt fokalelement kommer att utfalla så fördelaktigt som möjligt I Strats apparat, måste ett antagande, omotiverat av tillgängliga evidenser, göras om värdet på p. I denna artikel visar vi att något sådant antagande inte är nödvändigt. Det är tillräckligt att anta en likformig sannolikhetsfördelning för p för att kunna urskilja det val som är mest att föredra. Vi kommer att diskutera när detta tillvägagångssätt är försvarbart.