Finding a posterior domain probability distribution by specifying nonspecific evidence

Författare:

 • Schubert Johan

Publiceringsdatum: 1994-05-17

Rapportnummer: FOA C 20974-2.7

Sidor: 24

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • artificiell intelligens
 • beslutsstödssystem
 • trovärdighetsfunktioner
 • Dempster-Shaferteori
 • evidenskalkyl
 • osäkerhet
 • ickespecifika evindenser
 • evidenskorrelation
 • aposteriori fördelning
 • klusteranalys
 • ubåtsskydd
 • ubåtsjakt

Sammanfattning

Denna artikel är en utvidgning av resultaten från två tidigare artiklar. I (J. Schubert, "On nonspecific evidence", Int. J. Intell. Syst. 8(1993) 711-725) fastslog vi inom Dempster-Schaferteorin en kriteriefunktion kallad metakonflikt funktionen. Med detta kriterium kan vi partitionera in i delmängder en mängd evidenser med utsagor som är vagt specificerade i betydelsen att det kanske inte är säkert till vilken händelse de hänför sig. I en andra artikel (J. Schubert, "Specifying nonspecific evidence", FOA Report C20975-2.7, National Defence Research Establishment, Sundbyberg, 1994) fann vi inte endast den mest rimliga delmängden för varje enskild evidens, vi fann också graden av möjlighet för varje delmängd att evidensen tillhör delmängden. I denna artikel siktar vi på att finna en aposteriori sannolikhetsfördelning angående antalet delmängder. Vi använder oss av idén att varje evidens i en delmängd stöder denna delmängds existens till den grad som evidensen stöder någonting alls. Utgående från detta kan vi härleda en bpa vilken berör frågan om hur många delmängder vi har. Denna bpa kan sedan kombineras med en given apriori domänsannolikhetsfördelning för att erhålla den eftersökta aposteriori fördelningen.