Specifying nonspecific evidence

Författare:

 • Schubert Johan

Publiceringsdatum: 1994-05-17

Rapportnummer: FOA C 20975-2.7

Sidor: 29

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • artificiell intelligens
 • beslutsstödssystem
 • trovärdighetsfunktioner
 • Dempster-Shaferteori
 • evidenskalkyl
 • osäkerhet
 • ickespecifika evidenser
 • evidenskorrelation
 • klusteranalys
 • ubåtsskydd
 • ubåtsjakt

Sammanfattning

I en tidigare artikel (J.Schubert, "On nonspecific evidence", Int. J. Intell. Syst. 8(6), 711-725 (1993)) formulerade vi inom Dempster-Shaferteorin en kriteriefunktion kallad metakonfliktfunktionen. Med detta kriterium kan vi partitionera in i delmängder en mängd evidenser med utsagor som är vagt specificerade i betydelsen att det kanske inte är säkert till vilken händelse de hänför sig. Varje delmängd i partitioneringen representerar en separat händelse. Metakonfliktfunktionen härleddes som graden av möjlighet för att partitioneringen är korrekt när konflikten i Dempsters regel inom varje särskild delmängd betraktas som en nykonstruerad metanivåevidens med en utsaga som lämnar stöd emot partitioneringen i sin helhet. Vi bestämmer först den mest rimliga delmängden för varje enskild evidens vilket även gjordes i den tidigare artikeln. Därefter specificerar vi varje ickespecifik evidens genom att för varje delmängd finna graden av möjlighet att evidensen tillhör delmängden. När vi gör detta kommer vi automatiskt att erhålla en indikation om hur troligt det är att denna evidens egentligen är falsk. Därefter utvecklar vi en ny metodik för att utnyttja dessa nyligen specificerade evidenser i en efterföljande resonerandeprocess. Denna metodik kommer att inkludera metoder för att reducera evidenser baserat på deras grad av falskhet och deras grad av trovärdighet beroende på en partiell specifikation av tillhörighet, samt en förfinad metod för att sluta sig till varje delmängds händelse.