Beslutsstöd på fartyg: Informationsfusion och radarsignalspaning

Författare:

 • Hörling Pontus
 • Jöred Karsten
 • Lantz Fredrik
 • Lindahl Anna
 • Roldan-Prado Roberto
 • Schubert Johan

Publiceringsdatum: 2000-06-16

Rapportnummer: FOA-R--00-01529-706, 505, 503--SE, May 2000.

Sidor: 51

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • radarsignalspaning
 • passiv sensor
 • SIS
 • datafusion
 • informationsfusion
 • målföljning
 • krysspejling
 • hotvärdering
 • företagsplanering
 • radar signal intelligence
 • passive sensor
 • data fusion
 • information fusion
 • target tracking
 • threat assessment
 • mission planning
 • E7685
 • 77

Sammanfattning

En studie har bedrivits inom området beslutsstöd i farkoster, med inriktning mot datafusion med beslutsstöd för radarsignalspaning på flottans enheter. En demonstrator har byggts upp i MatLab för att visa på möjligheterna att erhålla en omvärldsbild vid nyttjandet av endast passiv radarsignalspaningsutrustning (rrSIS). Sensorrapporter simuleras utifrån ett i förväg specificerat scenario med rörliga emittrar. Rapporterna kommuniceras inbördes mellan egna spanande enheter för associering och krysspejling. Två olika målföljningsmetoder har implementerats. Förslag till hotvärdering, företagsplanering, samt - i någon mån - färdvägsplanering diskuteras. Åtskilliga idéer för vidareutveckling av demonstratorn och spaningsmetodiken har uppstått under arbetets gång, och är en del i denna avrapportering.